fbpx

Vozač i sudski dostavljač Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud Bijeljina

Vozač i sudski dostavljač Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 48. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske ( Sl.glasnik RS, br.37/12, 44/15 i 100/17) i člana 16. tačka 13. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu Bijeljina, predsjednik Okružnog suda u Bijeljini raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od mjesec dana

– Vozač i sudski dostavljač- 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili BiH
– da ima prebivalište u Republici Srpskoj
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

Posebni uslovi:
– završena srednja škola, IV stepen,
– položen vozački ispit „B“ kategorije
– položen ispit za vatrogasca
– 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave pismenu, potpisanu, prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj kopiji
– uvjerenje o državljanstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od šest mjeseci)
– diplomu i svjedočanstva o završenoj srednjoj školi u originalu ili ovjerenoj kopiji
– uvjerenje o radnom iskustvu izdato od poslodavca
– uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca orginal ili ovjerenu kopiju
– ovjerenu kopiju vozačke dozvole

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure kao i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dok će poslodavac pribaviti podatke o osuđivanosti.

U pisanoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje-filijala Bijeljina i dnevnim novinama „Glas Srpske“ .
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul.Vuka Karadžića br.3. sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.
Broj Su:316

Izvor: Zavod za zapošljavanje Repbulike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 14.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.