fbpx

Vozač, Referent za administrativno tehničke poslove Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Vozač, Referent za administrativno tehničke poslove Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH, br.: 24/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke ministra odbrane o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, broj:10-34-1-1630-1/20 od 30.06.2020. godine, a u cilju popune upražnjenih radnih mjesta, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine

GENERALNI INSPEKTORAT

1/01 Vozač – 1 izvršilac

Opis radnih zadataka: Obavlja poslove prijevoza za potrebe Generalnog inspektorata, brine o ispravnosti m/v i kompletnosti pripadajuće opreme, vodi putne naloge i drugu dokumentaciju u vezi m/v, prati rokove servisiranja m/v. Odgovoran je za pravilnu upotrebu motornih vozila, njihove sigurnosti i održavanja, obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika ministra.

Poslovi osnovne djelatnosti: pomoćno – tehnički poslovi, operativno – tehnički poslovi, jednostavni.

Posebni uslovi: Završena SSS, III ili IV stepen, 6 mjeseci radnog iskustva, vozački ispit B kategorija ili KV ili VKV.

Status: Zaposlenik

Mjesto rada: Sarajevo

Radni odnos: neodređeno vrijeme

URED VOJNOG MUFTIJE – VJERSKA SLUŽBA

1/02 Referent za administrativno tehničke poslove – 1 izvršilac

Opis radnih zadataka: Odgovoran je za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, priprema, zavođenje, prijem i slanje pošte i druge dokumentacije, uredno arhivira i čuva dokumentaciju Ureda, obavlja tehničku obradu i uredske poslove za Urede. Vodi i ažurira jednostavnije standardne baze podataka i evidencije te na osnovu njih radi sistemske periodične i vanredne izvještaje i radne materijale. Vrši kompjutersku obradu materijala, osigurava njegovo umnožavanje i dostupnost. Prima i šalje elektronsku poštu i s tim u vezi potrebne arhive. Obavlja tehničku pripremu i podršku realizaciji radnih sastanaka, prezentacija i posjeta. Vodi računa o ažuriranju rezervnih kopija radnih dokumenata u elektronskoj formi. Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu vojnog muftije. Za svoj rad odgovoran je vojnom muftiji.

Posebni uslovi: Završena, SSS/IV stepen, stručni ispit, poznavanje rada na računaru i 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.

Status: Zaposlenik

Mjesto rada: Sarajevo

Radni odnos: neodređeno vrijeme

1. Opšti uslovi (propisani članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 24/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17):

 • da ima navršenih 18 godina života, – da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana IX, stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca.

2. Posebni uslovi (propisani su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane BiH i Sporazumom o uspostavi, organizaciji i načinu funkcionisanja Vojnog muftijstva kao sastavnog dijela jedinstvene vjerske službe u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH)

Zaposlenici se primaju uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Za provođenje konkursne procedure po ovom javnom konkursu, formirat će se jedna komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Originali ili ovjerene fotokopije:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (nostrifikovane diplome, ukoliko škola nije završena u BiH ili je stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca);
 • Ljekarsko uvjerenje (samo za kandidata koji bude izabran putem Javnog oglasa);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru, samo za poziciju 1/02
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu, samo za poziciju 1/02 (zaposlenik koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos).

II Svojeručno potpisan:

 • Popunjen i potpisan prijavni obrazac, (isti se može preuzeti na web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine: www.mod.gov.ba.)

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja u skladu sa Uputstvom o postupku prijema zaposlenika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i civlnih osoba na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj:10-02-3-2154-23/19 od: 30.12.2019. godine.

O mjestu i datumu provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni, a isto će biti organizovano u skladu sa naredbama i preporukama Kriznih štabova u Bosni i Hercegovini koji se odnose na epidemiološku situaciju izazvanu COVID-19.

Napomena za kandidate:

 • Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanje ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu.
 • Kandidat koji u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni upravni ispit, dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u Ministarstvu odbrane BiH.
 • Kandidati su dužni dostaviti tražene dokumente iz javnog konkursa, a dokumenti koji nisu u skladu sa istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Za kandidata sa liste uspješnosti za navedeno radno mjesto prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.
 • U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka za kandidate za koje se utvrdi sigurnosna smetnja neće se izvršiti postavljenje, odnosno prijem u radni odnos.

Za dodatne informacije, u pogledu ispravnosti dostavljanja potrebne dokumentacije i cjelokupne procedure prijema, kandidati se upućuju na službenu web stranicu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine www.mod.gov.ba, (Uputstvo o postupku prijema zaposlenika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj: 10-02- 3-2154-23/19 od 30.12.2019.godine.)

Sva tražena dokumenta, treba dostaviti najkasnije do 12.08.2020. godine, isključivo putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine“

71 000 Sarajevo

ul. Hamdije Kreševljakovića, br. 98

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.08.2020

Datum objave: 30.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.