fbpx

Vozač, Referent za optimizaciju, Pomoćni operater u poštanskom prometu (šalterski radnik)

Ovaj oglas je istekao

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Vozač, Referent za optimizaciju, Pomoćni operater u poštanskom prometu (šalterski radnik)

Na temelju članka 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu , Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH 13/19), članka 11. Pravilnika o radu Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (Dj. br: 10-1-4150/19 od 6.6.2019.), Upute o provođenju procedure javnog oglašavanja za prijem u radni odnos (Dj. br. 10-1-22-6791/19 od 12.9.2019.) i Odluke Uprave Društva Dj.br.:10-1-22-6214/20 od 10.9.2020., Hrvatska pošta d.o.o. Mostar raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz probni rad u Hrvatskoj pošti d.o.o. Mostar

 1. Pomoćni radnik za poštanske poslove (poštar) – 3 izvršitelja u PP 1 (mjesto rada Mostar, Međugorje i Prozor) i 2 izvršitelja u PP 4 (mjesto rada Jajce i Novi Travnik) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca;
 2. Pomoćni operater u poštanskom prometu (šalterski radnik) – 1 izvršitelj u PP 4 (mjesto rada Jajce) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca;
 3. Vozač – 2 izvršitelja u GPLS, Odjel za transport (mjesto rada Mostar i Orašje) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca;
 4. Referent za optimizaciju – 1 izvršitelj u Odjelu za optimizaciju i kvalitetu usluga (mjesto rada Mostar) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, i to:

Za radno mjesto 1. Pomoćni radnik za poštanske poslove (poštar) – 3 izvršitelja u PP 1 (mjesto rada Mostar, Međugorje i Prozor) i 2 izvršitelja u PP 4 (mjesto rada Jajce i Novi Travnik) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

 • stručna sprema – KV-III, srednja škola
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
 • komunikacijske vještine

Opis poslova: Sortira i usmjerava poštanske pošiljke. Dostavlja i prima poštanske pošiljke. Dostavlja novčane doznake i prima uplate novčanih doznaka. Preuzima pošiljke iz sredstava poštanske mreže. Informira korisnike o uslugama. Obavlja usluživanje korisnika na dostavi. Obavlja poslove utovara/istovara pošiljaka/zaključaka u vozila za prijevoz pošiljaka. Po potrebi obavlja poslove prijevoza poštanskih pošiljaka. Obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova koje obavlja, po nalogu neposrednog rukovoditelja. Odgovoran je za uredno izvršavanje svih zadataka iz svoga djelokruga rada.

Za radno mjesto 2. Pomoćni operater u poštanskom prometu (šalterski radnik) – 1 izvršitelj u PP 4 (mjesto rada Jajce) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca;

 • stručna sprema – KV-III, srednja škola
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
 • komunikacijske vještine

Opis poslova: Obavlja poslove usluživanja korisnika. Vodi potrebnu dokumentaciju i evidencije vezanu uz poslovne procese. Informira korisnike o uslugama. Organizira i obavlja sve poslove prijema, prispijeća i otpreme poštanskih pošiljaka. Pružanje poštanske, financijske, kurirske i ostalih usluga korisnicima. Aktivno nudi i prodaje sve robe i usluge koje se nalaze u ponudi poštanskog ureda. Vodi i zaključuje odgovarajuću računsku dokumentaciju i izrađuje stanja šalterske blagajne. Dostavlja poštanske pošiljke i novčane doznake te obavlja kurirske usluge. Obavlja poslove razmjene zaključaka. Obavlja poslove zaduženja i razduženja radnika na dostavi. Unosi informacije o pošiljkama i novčanim doznakama u poslovne aplikacije. Sortira i usmjerava poštanske pošiljke. Obavlja pozadinski unos podatka u poslovne aplikacije. Obavlja poslove usluživanja korisnika u uredu i na dostavi. Vodi potrebnu dokumentaciju i evidencije vezanu uz poslovne procese. Obavlja poslove utovara/istovara pošiljaka/zaključaka u vozila za prijevoz pošiljaka. Obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova koje obavlja po nalogu neposrednog rukovoditelja. Odgovoran je za uredno izvršavanje zadataka iz djelokruga rada.

Za radno mjesto 3. Vozač – 2 izvršitelja u GPLS, Odjel za transport (mjesto rada Mostar i Orašje) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca;

 • stručna sprema – KV-III, škola za KV vozače
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
 • vozačka dozvola B i C kategorije

Opis poslova: Obavlja poslove prijevoza osoba, robe i pošiljaka. Vodi potrebnu evidenciju vozila i održava urednost vozila. Vodi potrebne evidencije i dokumentaciju vezanu za preuzimanje, prijevoz i dostavljanje pošiljaka. Vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila iz svog djelokruga rada. Obavlja poslove preuzimanja, utovara i istovara poštanskih vreća i ostalih pošiljaka na redovnim i izvanrednim linijama prijevoza. Primjenjuje zakonske propise iz djelokruga rada. Obavlja poslove odvoženja i dovoženja vozila na tehnički pregled, servis, pranje i čišćenje vozila. Obavlja poslove pražnjenja poštanskih sandučića i punjenja depoa. Obavlja poslove utovara i istovara robe u vozila. Obavlja poslove dostave pošiljaka prijevoznim sredstvom. Obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova koje obavlja, po nalogu neposrednog rukovoditelja. Odgovoran je za uredno izvršavanje svih zadataka iz svoga djelokruga rada.

Za radno mjesto 4. Referent za optimizaciju – 1 izvršitelj u Odjelu za optimizaciju i kvalitetu usluga (mjesto rada Mostar) – na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

 • stručna sprema – VŠS-VI/bacc

viša škola ekonomskog ili prometnog (PT) usmjerenja

 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • sposobnost rada u timu
 • komunikacijske vještine

Opis poslova:  Izrađuje prijedloge kategorizacije poštanskih ureda.

Analizira i izrađuje izvješća o učinkovitosti šalterskih radnika i poštanskih ureda. Izvršava poslove testiranja programskih rješenja iz djelokruga rada prije implementacije. Sudjeluje u izradi poslovnih planova iz djelokruga rada. Vrši procjene troškova i prihoda za sve poslove iz djelokruga rada za potrebe knjigovodstva. Obavlja druge radne zadatke koji su u skladu s naravi i vrstom poslova koje obavlja, po nalogu neposrednog rukovoditelja. Odgovoran je za uredno izvršavanje svih zadataka iz svoga djelokruga rada.

Kandidat se može prijaviti na više oglašenih radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu (obrazac prijave sa web stranice Društva www.post.ba u kategoriji Oglasi za posao) i uz svaku prijavu dostaviti traženu dokumentaciju. Pri tome, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti ovjerene kopije dokumentacije, dok se u ostalim prijavama mogu dostaviti obične kopije dokumentacije, te obvezno naznačiti u kojoj prijavi su priložene ovjerene kopije tražene dokumentacije.

Kandidati koji ne dostave na navedeni način dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje, a dokumentacija će se odbaciti kao nepotpuna.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli blagovremenu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto na koje su se prijavili. Izborni proces se sastoji iz pismenog i usmenog dijela ispita.

Povjerenstvo za provođenje izbornog procesa obavještava kandidate o datumu održavanja pismenog ispita pismenim putem.

Kandidati koji uspješno polože pismeni ispit bit će obaviješteni o datumu polaganja usmenog ispita, pismenim putem ili usmeno odmah nakon polaganja pismenog ispita, ukoliko se prijavi mali broj kandidata.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu oglasa.

Kandidati koji apliciraju za radna mjesta za koja se traži stručna sprema KV/SSS obvezni su dostaviti dokaz o završenoj stručnoj spremi za oglašeno radno mjesto (KV/SSS). Kandidati koji za radna mjesta za koja se traži srednja škola III ili IV stupnja umjesto svjedodžbe o završenoj srednjoj školi III ili IV stupnja dostave fakultetske diplome neće biti uzeti u razmatranje.

Konačno izabrani kandidat će biti obvezan dostaviti liječničko uvjerenje da je radno sposoban obavljati poslove radnog mjesta i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Prijavljivanje na natječaj:

Kandidati trebaju dostaviti prijavu za radno mjesto (Obrazac prijave za javni oglas sa web stranice post.ba u kategoriji Oglasi za posao) i životopis, te su dužni dostaviti ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto za koje apliciraju tj.

 • Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci (ovjerena kopija)
 • Ovjerena kopija svjedodžbe/diplome o traženoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o prebivalištu CIPS – ne starije od 6 mjeseci (ovjerena kopija)
 • Dokaz o radnom iskustvu – potvrda prethodnog poslodavca ili uvjerenje Porezne uprave (period angažiranja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (period angažiranja i stručna sprema radnog mjesta) – (ovjerena kopija)

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima, kao i kopije radnih knjižica se neće priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

 • Za radno mjesto 3. ovjerena kopija vozačke dozvole iz koje je vidljivo položena B i C kategorija
 • Obrazac prijave za javni oglas sa web stranice www.post.ba (kategorija Oglasi za posao)

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prijave na natječaj sa životopisom, kontakt podacima (točna adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i dokazima o ispunjavanju svih uvjeta trebaju se dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u dnevnim novinama „Večernji list“ na adresu:

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Tvrtka Miloša bb

88000 Mostar

obvezno sa naznakom:

Prijava na natječaj za popunu radnog mjesta i navesti redni broj radnog mjesta

Prijave na kojima nije naveden broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje neće biti uzete u razmatranje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Natječaj će istovremeno biti objavljen na web stranici Društva www.post.ba, kao i na stranicama Zavoda za zapošljavanje HNŽ.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 20.09.2020

Datum objave: 15.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.