fbpx

Vozač sanitetskih kola, Robno-materijalni skladištar, Doktor medicine

Ovaj oglas je istekao

JU Dom zdravlja Stari grad Mostar

Vozač sanitetskih kola, Robno-materijalni skladištar, Doktor medicine

Na osnovu čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 5.stav 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK/Ž“broj.4 i 5/19),čl.4.Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Stari grad Mostar br.1311/18 od 24.12.2018.godine, te Odluke  o prijem radnika broj:1258/20  od 17.11.2020.godine direktor objavljuje

JAVNI  OGLAS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA

1.1. Doktor medicine na neodređeno vrijeme – 5 izvršilaca

1.2. Medicinska sestra- tehničar na određeno vrijeme – 2  izvršioca

1.3. Vozač sanitetskih kola na određeno vrijeme – 1  izvršilac

1.4. Robno- materijalni skladištar na neodređeno vrijeme – 1  izvršilac

OPŠTI USLOVI:

  • da je kandidat  stariji od 18 godina,
  • da je državljanin BiH.

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pisana prijava –obrazac  sa podacima o kandidatu, podacima o radnom mjestu  na koje se kandidat prijavljuje i izjava o tačnosti podataka ( obrazac se može dobiti na protokolu Doma zdravlja Stari grad Mostar i na Web stranici http://dzsgmostar.ba)

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa,
  • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,

POSEBNI USLOVI:

  1. 1. Radno mjesto: Doktor medicine na neodređeno vrijeme

Uslovi: VSS – medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), poznavanje rada na računaru;

Potrebni dokumenti: pisana prijava na oglas, diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.2. Radno mjesto: Medicinska sestra-tehničar na određeno vrijeme – 6 mjeseci:

Uslovi: SSS – medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti: pisana prijava na oglas, diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.3. Radno mjesto: Vozač sanitetskih kola na neodređeno vrijeme-6 mjeseci:

Uslovi: SSS – zanimanje KV vozač, 3.godine radnog iskustva KV vozača, poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti: pisana prijava na oglas, diploma o završenoj srednjoj  školi zanimanje vozač, vozačka dozvola, dokaz o radnom iskustvu vozača, dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.4. Radno mjesto: Robno-materijalni skladištar na neodređeno vrijeme:

Uslovi: SSS – medicinska škola farmaceutskog  smjera, položen stručni ispit, odobrenje za     samostalan rad, dokaz o poznavanju rada na računaru tri godine radnog iskustva u struci.

Potrebni dokumenti: pisana prijava na oglas, diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru, dokaz o radnom iskustvu.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dostavljaju i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva:

  • uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnom naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža;
  • uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se traži oglasom;
  • dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uslovima ne  starija od 3 mjeseca.

Sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa izvršiti će se usmeni intervju. Za kandidate sa VSS izvršiti će se i pismeni ispit. Kao sredstvo poziva i komunikacije  koristiti će se e-mail-a kandidata.

Podaci o Komisiji  za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici Doma zdravlja Stari grad Mostar http://dzsgmostar.ba i na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona https://www.szzhnz-k.ba/index.php.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Prijave  treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Dom zdravlja Stari grad Mostar

Ul. Osmana Đikića br.6

88 108 Mostar

sa naznakom 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO

(navesti naziv radnog mjesta) – NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 08.12.2020

Datum objave: 24.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.