fbpx

Zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

Detaljno o natječaju:

Oslobođenje, 31.01.2020.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH br. 01-3-NO-69- 959/20, od 29.01.2020. godine, objavljuje se

PONIŠTENJE „pozicija 2. Zamjenik direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo“ Konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira, objavljenog u dnevnim novinama „Oslobođenje“ od 06.12.2019. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 93/19 od 11.12.2019. godine, na službenoj web stranici Registra www.rvp.ba i na web stranici Zavoda za zapošljavanje, te objavljuje:

Na osnovu člana 263. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15), člana 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11), a u vezi sa članom 11. i 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH» br. 39/98, 36/99 i 33/04), te Odlukom Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-69-959/20 od 29.01.2020. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo,     o b j a v lj u j e

PONOVLJENI  K O N K U R S

za izbor i imenovanje zamjenika direktora

Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

I. Raspisuje se ponovni konkurs za izbor i imenovanje:

1. Zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo.

Imenovanje zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Registar) vrši se na period od četiri godine, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

II. Opis poslova

1. Zamjenik direktora Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra obavlja sljedeće poslove: organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Registar u odsutnosti ili spriječenosti za rad direktora Registra, zajedno sa direktorom Registra obavlja poslove pripreme materijala i akata iz nadležnosti direktora, zajedno sa direktorom Registra, donosi akte i odluke u skladu sa zakonom i Statutom Registra.

III. Opšti uslovi imenovanja su:

Na dužnost direktora Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

1. državljanin je Bosne i Hercegovine i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema više od 40 godina staža;

2. nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela;

3. nije osuđivan za krivično djelo i prekršaj nespojiv sa dužnošću, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujuči vrijeme zatvorske kazne;

4. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

6. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta;

7. nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, niti član nadzornog odbora pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravajućeg društva;

8. nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora privrednog društva ili institucije;

9. nije član nadzornog odbora i odbora za reviziju u dioničkom društvu, banci i osiguravajućem društvu, berzi, profesionalnom posredniku, društvu za upravljanje fondovima i fondu, član organa upravljanja agencija;

10. ne posjeduje direktno ili indirektno više od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, društva za upravljanje fondovima, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravajućeg društva;

11. ne obavlja dužnosti u političkoj stranci, niti učestvuje u političkim aktivnostima;

12. ne obavlja aktivnosti koje nisu u skladu sa principima zaštite investitora i neovisnosti Registra;

13. nije u međusobnom braku ili srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobočnoj liniji ili po tazbini zaključno s trećim stepenom sa direktorom ili zamjenikom direktorom Registra kandidatom koji se istovremeno imenuje na drugu dužnost po ovom konkursu;

14. ne obavlja druge poslove uz naknadu, osim naučnih, istraživačkih, obrazovnih i predavačkih aktivnosti.

15. nije dva uzastopna mandatna obavljao dužnost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra.

IV. Posebni uslovi imenovanja su:

Na dužnost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće posebne uslove:

1. da ima visoku stručnu spremu, završen ekonomski ili pravni fakultet (minimalno VII stepen);

2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da podnese program rada Registra za period od naredne 4 godine;

4. da ima izraženu komunikativnost, sposobnost vođenja, timski rad, inovativnost i efikasnost, da ima visok ugled finansijskog ili pravnog stručnjaka i da poznaje propise iz oblasti tržišta kapitala;

Za zamjenika direktora Registra može biti imenovana osoba, koja pored opštih i posebnih uslova iz tačke III i IV Konkursa, ima odgovarajuće stručno znanje i uz prijavu na ovaj konkurs dostavi program rada Registra, kraću biografiju i kontakte sa adresom.

Pod stručnim znanjem se podrazumijeva nužno ili poželjno iskustvo kandidata s obzirom na prirodu poslova koje obavlja Registar.

V. Potrebni dokumenti uz prijavu

Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije :

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

– diploma o završenom pravnom ili ekonomskom fakultetu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine);

– potvrda/uvjerenje poslodavca o ukupnom radnom stažu i radnom stažu na rukovodećoj poziciji nakon sticanja visoke stručne spreme sa navođenjem rukovodeće pozicije i poslova koji su se obavljali

Napomena: ukoliko je kandidat staž na rukovodećoj poziciji ostvario kod više poslodavaca, potvrdu izdaje poslodavac kod kojeg je ostvaren staž na rukovodećoj poziciji;

– uvjerenje nadležnog suda prema mjestu prebivališta, da kandidatu nije izrečena zaštitna mjera obavljanja aktivnosti 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj mjeri (ovjerena izjava);

– ovjerene izjave o činjenicama iz tačke 4 do 15 opštih uslova;

– ovjerenu izjavu vezano za uslove iz člana 3a. tačke a), b), c) i d) Zakona o tržitu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12 i 25/17), a u vezi sa članom 186a. istog zakona.

– program rada Registra za period od naredne 4 godine.

Napomena: ukoliko kandidat trenutno obnaša neku od dužnost ili aktivnost iz tačke 7 do 11 opštih uslova, dostavlja izjavu (ovjerenu kod nadležnog organa) da će na iste dati ostavku, ukoliko bude imenovan na poziciju iz Konkursa.

Sva dokumentacija treba da bude na službenom jeziku BIH, a ukoliko nije, uz istu se dostavlja i prevod ovjeren od strane stalnog sudskog tumača.

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog kantonalnog suda da nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela (ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje nadležnog kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova – uprava policije o neosuđivanju/nekažnjavanju za krivično djelo i za privredni prijestup za radnje nespojive s dužnošću uprave Registra (ne starije od 3 mjeseci). Pored toga, izabrani kandidati su dužni u periodu od 1 godine dostaviti dokaz da imaju certifikat o završenom usavršavanju kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, izdat od strane Privredne Komore F BiH.

VI. Podnošenje prijava

Tekst Konkursa će biti objavljen „Službenim novinama Federacije BiH“, jednom domaćem dnevnom listu i na web stranici Registra www.rvp.ba, a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave istog.

Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Ulica Maršala Tita 62/II

71000 Sarajevo

Nadzorni odbor Registra, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

«Prijava na konkurs za izbor i imenovanje:

pod 2. Zamjenika direktora Registra – ne otvarati».

Kandidati koji budu uvršteni u uži izbor biće pozvani na intervju.

Zadovoljavanje određenih kriterija će se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri čemu će se uzeti u obzir ostvareni rezultati i stečena priznanja kandidata.

Prilikom ocjene kandidata koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete, Konkursna komisija će uzeti u obzir i certifikate, potvrde i uvjerenja koje kandidati dostave uz prijavu: o poznavanju stranog jezika; o poznavanju rada na PC-u; o naučnom zvanju iz oblasti korporativnog upravljanja ili tržišta kapitala (magistar, doktor nauka); o položenom pravosudnom ispitu, certificiranom računovođi, ovlaštenom revizoru; preporuke poslodavaca.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 31.01.2020.

Izvor: www.szzhnz-k.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.