fbpx

Bibliotekar Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JU „ Narodna biblioteka"

Bibliotekar Rogatica

Opis radnog mjesta Bibliotekar Rogatica
JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA
“VOJISLAV LUBARDA” ROGATICA

Na osnovu člana 33. i 62. Zakona o bibliotečkoj – informacionoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/16) i člana 30. Statuta Javne ustanove Narodne biblioteke „Vojislav Lubarda“ Rogatica broj: 024-49/2018 od 30.03.2018. godine, ( „Službeni glasnik Republike Srpske; broj 44/16), direktor r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za provođenje postupka prijema radnika

1. Biblotekar, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Posebni uslovi radnog mjesta
I – Opšti uslove za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kom nivou vlasti BiH (bilo
na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, u periodu
od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH,
6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 7. mjeseci za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU Narodnoj biblioteci Rogatica
1. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi:
1. Da ima stečeno visoko obrazovanje:
– na studijima prvog i drugog ciklusa u oblasti bibliotekarstva u trajanju od
najmanje četiri godine,
– na studijima prvog i drugog ciklusa u drugim oblastima u trajanju od
najmanje četiri godine i
– na studijima prvog ciklusa u trajanju od tri godine.
Stručni ispit za obavljanje poslova u bibliotečko – informacionoj djelatnosti.

III – Potrebna dokumentacija:
Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz Matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje da nije osuđivan,
4. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
5. Diploma o završenom obrazovanju,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. Za dokaze iz tačke 4. i 5. opštih uslova, kandidati dostavljaju ovjerenu
pismenu izjavu.
Kandidat koji bude primljen dužan je dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenim kopijama.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor-intervju, a vremeni i mjestu održavanja intervjua kandidati koji ispunjavaju uslove biće blagovremeno obavješteni.

IV- Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU „ Narodna biblioteka „Vojislav Lubarda“ Rogatica, Srpske Sloge bb Rogatica, sa naznakom „ Prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Rogatica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.