fbpx

Diplomirani inženjer informatike Modriča

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

Diplomirani inženjer informatike Modriča

Opis radnog mjesta Diplomirani inženjer informatike Modriča
JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA
BERLINSKA BB
74 480 MODRIČA

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2022/2023. godinu

I – Na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:
1. Diplomirani inženjer informatike, puna sedmična norma, 1 izvršilac

II – Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:
1. Diplomirani inženjer informatike, puna sedmična norma, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.6.2023. godine, jedan izvršilac
2. Diplomirani inženjer informatike, 14 časova teoretske nastave i 2 časa praktične nastave u zanimanju 4. stepena , do kraja školske
2022/2023. godine (31.8.2023. godine), jedan izvršilac

III – Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2022/2023. godine (31.8.2023. godine):
1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, 10 časova teoretske nastave i 6 časova
praktične nastave u zanimanju 4. stepena, jedan izvršilac
2. Diplomirani ekonomista, 2 časa teoretske nastave i 12 časova praktične
nastave u zanimanju 4. stepena, jedan izvršilac
3. Diplomirani pravnik, 8 časova teoretske nastave, jedan izvršilac
4. Srpski jezik, 4 časa sedmično, jedan izvršilac
5. Islamska vjeronauka, 4 časa sedmično, jedan izvršilac
6. Likovna kultura, 2 časa sedmično, jedan izvršilac

IV- Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:
1. Matematika, dvije pune sedmične norme, do povratka radnica sa porodiljskog
odsustva, a najduže do 30.6.2023. godine, dva izvršioca

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16. 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:
1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske“, broj : 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 120/20), i to:
1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,
2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika ( član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemajau položen stručni ispit , ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).
U slučaju da se na konkurs ne prijave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kao ni kandidati bez položenog stručnog ispita, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva – pripravnika

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psiholopkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);
13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinjlja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.
Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:24/19).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 19.8.2022. godine (petak), u 8,00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i web stranici škole, 16. 8.2022. godine.
Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „JOVAN CVIJIĆ“, Berlinska bb, 74 480 MODRIČA, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Modriča

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.