fbpx

Diplomirani psiholog, Profesor geografije Pale

Ovaj oglas je istekao

JU OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA” PALE

Diplomirani psiholog, Profesor geografije Pale

Opis radnog mjesta
JU OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA”
PALE

Na osnovu člana 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj: 81/22), člana 4. Pravilnika o proceduri prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 74/18 i 26/19) direktor škole raspisuje

KONKURS
za prijem pripravnika

1. Diplomirani psiholog – 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine i
2. Profesor geografije – 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

– U radni odnos primaju se lica bez radnog iskustva po programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici sa VSS (po Ugovoru o finansiranju neto plate pripravnika sa VSS broj: 403-1/22 od 24.06.2022. godine)

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 1/16, 66/18 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS” br. 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 122. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” br. 81/22).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“,br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za učinjena krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent,
2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
4) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
5) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 03.10.2022. godine, sa početkom u 12:30 časova, a intervju će se obaviti istog dana sa početkom u 14:00 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija“ Pale.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Prijava na konkurs” na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Pale

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.