fbpx

Diplomirani socijalni radnik Šipovo

JU„Centar za socijalni rad“ Šipovo

Diplomirani socijalni radnik Šipovo

Opis radnog mjesta Diplomirani socijalni radnik Šipovo
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠIPOVO
Trg Patrijarha srpskog Pavla br. 1; Šipovo;
tel/faks: +387 50 360 040; e-mail: czsr-sip@teol.net
Broj: 01-120-851-2/22

Na osnovu člana 20. Statuta JU „Centar za socijalni rad“ Šipovo, broj: 01-023-307-1/19 od 03.04.2019. godine, člana 4. i 5. Pravilnika o radu JU „Centar za socijalni rad“ Šipovo, broj: 01-020-233/20 od 09.03.2020. godine i člana 20. tačka 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU „Centar za socijalni rad“ Šipovo, broj: 01-020-233/20 od 09.03.2020. godine i Odluke o izmjeni pravilnika o organizacijii sistematizaciji poslova i radnih zadataka javne ustanove „Centar za socijalni rad „Šipovo broj 01-018-795-7/22 od 20.07.2022. godine, direktor JU „Centar za socijalni rad“ Šipovo, R A S P I S U J E:

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika na neodeđeno vrijeme u JU „Centar za socijalni rad“ Šipovo

I – Direktor JU„Centar za socijalni rad“ Šipovo raspisuje Javni konkurs:
1. za prijem radnika u JU „Centar za socijalni rad“ Šipovo na neodređeno vrijeme na radna mjesta:
1.1. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK 1 izvšilac

II- Opis poslova
Zaposleni na radnom mjestu iz tačke 1.1. obavlja poslove i radne zadatke utvrđene i opisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU„Centar za socijalni rad“ Šipovo, broj: 01-020-233/20 od 09.03.2020. godine i Odluke o izmjeni pravilnika o organizacijii sistematizaciji poslova i radnih zadataka javne ustanove „Centar za socijalni rad „Šipovo broj 01-018-795-7/22 od 20.07.2022. godine, i to:
– Otkriva i prati socijalne potrebe i probleme građana i preduzima potrebne mjere za rješavanje ovih potreba i problema
– Obavlja savjetodavni rad,
– Sarađuje sa organima mjesne zajednice i opštine na provođenju socijalne zaštite,
– Izrađuje socijalnu kartu stanovništva,
– Upoznaje stranku sa njenim pravima i mogućnostima ostvarivanja njenih prava i interesa,
– Vrši neposrednu obradu zahtjeva i pruža stručnu pomoć za ostvarivaanje prava korisnika na neki od oblika socijalne zaštite utvrđene Zakonom, odlukom opštine i drugim promjenama, utvrđuje sve činjenice vezane za to da li se lice nalazi u stanju socijalne potrebe pri čemu primjenjuje odgovarajuće dijagnostičke metode i metodološke postupke,
– Vodi postupak u ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
– Učestvuje u radu Stručnih timova u JU Centru i lokalnoj zajednici,
– Predlaže načine regilisanja zdravstvene zaštite i socijalno ugrožena lica,
– Formira, vodi i čuva odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
– Učestvuje u izradnji potrebnih planova, izvještaja i analiza,
– Izrađuje i izdaje uvjerenja za socijalno ugrožene i evidenciju u JU Centru,
– Prati stanje socijalne zaštite i nivo socijalnih potreba na terenu za koja je zadužen i prelaže preduzimanje potrebih mjera,
– Preduzima potrebne preventivne mjere socijalne zaštite građana i prati promjene sa ostalim stručnim radnicima, stručnim tipovima, ustanovama u zadovoljavanju socijalnih potreba građana,
– Daje stručno mišljenje, nalaze i prijedloge,
– Prati i primjenjuje propise iz svog djelokruga rada kao i stručnu literaturu,
– Vodi evidenciju i dokumentaciju za koju je zadužen,
– Daje potrebne podatke, informacije i izvještaje iz svoh djelokruga rada,
– Vodi automatsku obradu podataka iz okvira referata i dr. poslove

Posebni uslovi radnog mjesta
III – Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bih,
– da je stariji od 18 godine,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– Da se ne vodi krivični postupak
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Centru za socijalni rad,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću zaposlenog u Centru za socijalni rad

IV- Posebni uslovi:
za kandidata pod tačkom 1.1.
– Stručna sprema : VSS, (VII stepen), diplomirani socijalni radnik,
– Radno iskustvo: najmanje godinu dana,
– Stručni ispit: položen stručni ispit za rad u upravi i nadležnom ministarstvu
– Ostali uslovi: poznavanje rada na računaru.

V- Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs kandidati iz tačka 1.1. dužani su dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:
1. biografiju o kandidatu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. dokaz o radnom iskustvu,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. uvjerenje o nekažnjavanju,
8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
9. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju nakon okončanja izborne procedure.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama ne starija od 6 mjeseci.

VI- Intervju
Konkursni postupak će sprovesti Komisija za prijem radnika, koja će sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Opštine. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII- Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU„Centar za socijalni rad“ Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla br. 1, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 18.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Šipovo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.