fbpx

Diplomirani sociolog – pripravnik

Na osnovu člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 3.Programa prijema pripravnika za zapošljavanje za 2022 godinu, broj:11.02/012-277/22, Pravilnika o postupku zapošljavanja pripravnika u Opštinsku upravu Bileća(“Službeni Glasnik Opštine Bileća“ broj 5/18) i Rješenja o odobrenju sredstava za finansiranje zarade pripravnika sa VSS Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Pale, broj:02.5.2/0601-202-2 /22 od 13.05. 2022.godine, Načelnik opštine Bileća, r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Bileća

Diplomirani sociolog - pripravnik

I
Načelnik opštine Bileća raspisuje javni konkurs za jednog pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u opštinsku upravu Bileća, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

1. Diplomirani sociolog 240 ECTS bodova-socijalni rad (jedan pripravnik).

II
Pripravnik se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, radi sticanja radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, osposobljavanje za samostalni rad u struci i polaganje stručnog ispita za rad u opštinskoj upravi.
Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

III
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

IV
Posebni uslovi:
– VSS-diplomirani sociolog sa 240 ECTS bodova-socijalni rad 1 pripravnik
– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,
– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

V
Potrebna dokumenta:
Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs koja se može preuzeti u prijemnoj kancelariji Opštine Bileća, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.
1. Fotokopije lične karte ili pasoša,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izjave u pisanoj formi, i to:
a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH ,
b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog kokursa,
g) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srpske„ broj 97/16).

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu :
– Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
– Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica i
– Lična izjava da nema radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravniči staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

Prvorangirani kandidat,po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u orginalu ili ovjerene foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja V tačke 2.pod t. a), b), v) i g) posebnih uslova u orginalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje sa biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica i izjava da nema radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja.

Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija za izbor pripravnika opštinske uprave Bileća u skladu sa Pravilnikom o postupku zapošljavanja pripravnika u opštinskoj upravi Bileća („Službeni Glasnik opštine Bileća„ broj 5/18). Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu razgovora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI
Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i istaknut na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bileća. Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na web stranici opštine Bileća: www.opstinabileca.ba

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija uz prijavu na konkurs neće se vraćati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra broj 28, 89 230 Bileća sa naznakom „Konkurs za pripravnike u Opštinskoj upravi Bileća“.
Kontakt telefon:059/371-459.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 07.07.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Bileća

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.