fbpx

Diplomirani vaspitač

Ovaj oglas je istekao

JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad

Diplomirani vaspitač

Opis radnog mjesta Diplomirani vaspitač
JU DJEČIJI VRTIĆ „MILjA ĐUKANOVIĆ“
MRKONjIĆ GRAD
UL. VASE PELAGIĆA 17
Broj: 408/22

Na osnovu članova 1. i 39. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18, 91/21), člana 62. i 64. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15, 63/20), Rješenja o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za popunjavanje radnih mjesta od strane Osnivača, br. 01-60-6/22, 10.06.2022. godine, te Ugovora o finansiranju plate pripravnika sa VSS, br. 400/22 od 06.06.2022., zaključenog sa ZZZ RS, direktor JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad r a s p i s u j e

K O N K U R S
za prijem dva pripravnika

I Diplomirani vaspitač, VSS, pripravnik – rad na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci tj. do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita, prema Javnom pozivu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske………….. 2 izvršioca

II Opis poslova:
Pripravnik obavlja poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja uslova za polaganje stručnog ispita. Pripravnik zasniva radni odnos na period od jedne godine.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:79/15), i članom 2. stav 1. i 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme za zaposlene u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:36/16).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 9/21)

III OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1) Da je državljanin RS ili BiH,
2) Da je stariji od 18 godina,
3) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
5) Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.
Uvjerenja iz stava 4 i 5 ovog člana za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

IV POSEBNI USLOVI
1. Završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,
2. Da prvi put zasniva radni odnos,
– Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice,

V Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa:
– Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
– Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja, i dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
– Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice – Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od jedne (1) godine nakon stečene visoke stručne spreme – ovjerena kopija radne knjižice, ne starija od 15 dana ( naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o stručnoj spremi, zaposlenju, stažu) i potvrda PIO/MIO da nije da nije registrovan u podacima matične evidencije, ne starije od 15 dana,
– Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće biti vraćena kandidatima, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija će obaviti razgovor – intervju, Intervju će se obaviti u prostorijama JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad, 28.06.2022. godine u 08:00 časova, te se kandidati neće posebno pozivati. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Spisak kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli ustanove, najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Biro Mrkonjić Grad. Rok za podnošenje prijava računa se od posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na oglas slati na adresu: JU Dječiji vrtić „Milja Đukanović“ Mrkonjić Grad, ul. Vase Pelagića 17, ili lično na protokol Ustanove.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 23.06.2022

Datum objave: 15.06.2022

Lokacija: Mrkonjić Grad

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.