fbpx

Diplomirani vaspitač

Ovaj oglas je istekao

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje

Diplomirani vaspitač

Opis radnog mjesta Diplomirani vaspitač
Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

I – POZICIJA
Pripravnik po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022.godini, u sljedećem zanimanju:

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac.
Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, zaključivanjem ugovora o radu sa pripravnikom.
Posebni uslovi radnog mjesta
II OPŠTI USLOVI
Kandidat za radno mjesto diplomiranog vaspitača predškolske djece treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:
1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u predškolskoj ustanovi.

III POSEBNI USLOVI
1. VSS – diplomirani vaspitač predškolske djece bez radnog iskustva,
2. da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavoda za zapošljavanje RS,
3. dobre komunikacijske sposobnosti,
4. poznavanje rada na računaru.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za dokazivanje činjenica iz tačaka II I III kandidat je dužan uz blagovremenu prijavu na Javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. Diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena (ovjerena kopija),
2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),
3. Ovjerenu kopiju lične karte,
4. Uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za aktivno traženje posla koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavoda za zapošljavanje RS,
5. Ovjerena kopija radne knjižice (strane 1, 2, 3, 3, 5, 6),
6. Biografiju,
7. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure,
8. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u predškolskoj ustanovi – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure,
9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

V ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Prijave na konkurs zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje, Svetosavska broj 5, uz naznaku „Prijava na Javni konkurs“.
Javni konkurs će se objaviti putem JU Zavoda za zapošljavanje RS u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje Javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Trebinje

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.