fbpx

Diplomirani vaspitač – pripravnik

Ovaj oglas je istekao

DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

Diplomirani vaspitač – pripravnik

Opis radnog mjesta Diplomirani vaspitač – pripravnik
JPVOU DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ ZVORNIK
Ul. Svetog Save 29
Tel.056/210-552
e-mail:nasa.radost@yahoo.com
Broj: 40-01/22

Na osnovu članova 62, 63 i 64. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ 79/15), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ 63/20), Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos na način bodovanja vaspitača,stručnih saradnika,sekretara i računovođe („Službeni glasnik Republike Srpske“ 09/21), Pravilnika o vrsti stručne spreme („Službeni glasnik Republike Srpske“ 36/16) i Statuta Vrtića direktor JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik, raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos radnika – pripravnika

I- Diplomirani vaspitač – pripravnik (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)
Broj izvršilaca: 2 – puna norma, na određeno vrijeme.

– Diplomirani defektolog – pripravnik (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu na nekim od defektoloških grupa: logopedija, surdopedagogija,oligofrenologija, tiflopedagogija, somatopedija, kao i na studijskom programu specijalne edukacije i rehabilitacije)
Broj izvršilaca: 1 – puna norma, na određeno vrijeme.

– Diplomirani ekonomista – pripravnik (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent studijskog programa u oblasti finansija i računovodstva)
Broj izvršilaca: 1 – puna norma, na određeno vrijeme.

II Status
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

– Opis poslova
Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik.

Posebni uslovi radnog mjesta
III Opšti uslovi
1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. Da su stariji od 18 godina,
3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,
4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,
5. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

IV Posebni uslovi:
Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove
a) Visoka stručna sprema (VSS)
1. VSS – Prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača ( DIPLOMIRANI VASPITAČ – PRIPRAVNIK)
2. VSS – Prvi ciklus na studijskom programu na nekim od defektoloških grupa: logopedija, surdopedagogija,oligofrenologija, tiflopedagogija, somatopedija, kao i na studijskom programu specijalne edukacije i rehabilitacije ( DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG – PRIPRAVNIK)
3. VSS – Prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent studijskog programa u oblasti finansija i računovodstva (DIPLOMIRANI EKONOMISTA – PRIPRAVNIK)

b) Da kandidat prvi put zasniva radni odnos u struci.

V Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati za sva tri radna mjesta dužni su dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
1.Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent po studijskom programu,
4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom
studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
7. Uvjerenje da nisu osuđivani (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure,
a prije zasnivanja radnog odnosa),
8. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

VI Rok podnošenja prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu ”Glas Srpske”, i oglasnoj tabli JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII Ostale odredbe
Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 05.07.2022. godine u 12:00 časova u prostorijama Vrtića.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JPVOU Dječiji vrtić Naša radost“ Svetog Save 29, Zvornik , preporučeno ili lično “Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“ Zvornik.
Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 30.06.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Zvornik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.