fbpx

Diplomirani vaspitač Ribnik

Ovaj oglas je istekao

''SRBIJA'' Ribnik

Diplomirani vaspitač Ribnik

Opis radnog mjesta Diplomirani vaspitač Ribnik
”SRBIJA” Ribnik

JAVNI KONKURS
za prijem radnika

I –Upražnjena pozicija:
1. Diplomirani vaspitač, VSS, položen stručni ispit – rad na neodređeno vrijeme – 2 izvršioca

II Opis poslova:
U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JPU „Srbija“ Ribnik (broj: 01-2/21, 01-163/22).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
– da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

IV – Posebni uslovi za prijem u radni odnos koje kandidati treba da ispunjavaju:
(1) za radno mjesto pod tačkom 1. Diplomirani vaspitač:
(1) – VSS diplomirani vaspitač, završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
(2) položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,
(3) jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
(4) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom.

V– Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena, te je kandidat dužan da dostavi ovjerene fotokopije svih dokumenata.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerene foto-kopije:
– uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
– uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem),
– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece (za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem),
– uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja ovjerene foto-kopije:
– diplome o stečenom fakultetu- prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko ne postoje podaci o prosjeku ocjena na diplomi ili ovjerena foto-kopija indeksa
– ovjerenu foto- kopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke o: a) vrsti posla, b)stepenu stručne spreme i profilu, v) dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa)
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
VI – Postupak izbora kandidata
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati. Evidentiraće ih uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga će predložiti direktoru ustanove donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija obaviće usmeni intervju dana 08.12.2022. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama JPU „Srbija“ Ribnik sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na Oglasnoj tabli JPU „Srbija“ Ribnik, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Javnog Konkursa u dnevnom listu Glas Srpske i Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Ribnik. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na Javni konkus dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično ili poštom, na adresu: Donja Previja bb, sa naznakom Komisiji za prijem na radno mjesto diplomirani vaspitač u JPU „Srbija“ Ribnik.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Ribnik

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.