fbpx

Direktor JU OŠ “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić

JU OŠ “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić

Direktor JU OŠ “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić

Opis radnog mjesta Direktor JU OŠ “Petar Kočić” Ugodnović, Teslić
74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE
“PETAR KOČIĆ“ UGODNOVIĆ,TESLIĆ

I –Predmet
Školski odborJU Osnovne škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić.

II- Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole „Petar Kočić“Ugodnović,Teslić može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:
1. Opšti uslovi:
1) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) Da je državljanin Bosne i Hercegovine /Republike Srpske,
3) Da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. Ovog stava.
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Na mjestu direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. Stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17 , 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
2) Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
3) Izvod iz matične knjige rođenih,
4) Uvjerenje o državljanstvu,
5) Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
6) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
7) Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
8) Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
9) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjenaprotiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnogintegriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
10) Preporuke ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
11) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
12) Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu-kopiji u skladu sa zakonom,

VI –Rok za učešće na konkursu i nači dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović, 74275 Blatnica opština Teslić, sa naznakom „za Javni kokurs za izbor i imenovanje direktora“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

VII – Napomena
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 27.07.2022

Lokacija: Teslić

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.