fbpx

Imenovanje direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Imenovanje direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Opis radnog mjesta
JU Gimnazija Mrkonjić Grad

Na osnovu člana 128.stav 1. tačka 8), 9) i 10), člana 129. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18,35/20,92/20), člana 3. stav 1), 2), 3) i 4) Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.108/09 i 118/09) i na osnovu odluke Školskog odbora JU Gimnazija Mrkonjić Grad o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 690/22 od 12.09.2022. godine, Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad, r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad

I – PREDMET
Školski odbor JU Gimnazija Mrkonjić Grad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad.

II – OPIS POSLOVA
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu važećim pravnim propisima.
Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III- MANDAT
Mandat direktora JU Gimnazija Mrkonjić Grad traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska.
Posebni uslovi radnog mjesta
IV- USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
Za direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:
1.Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin BiH/ Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina

2.Posebni uslovi:
1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,
5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V- POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:
– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
-Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,
– Uvjerenje u položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada,
– Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
– Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,
– Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.
Dokazi se dostavljaju u originali ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

VI- ROK ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Javna ustanova Gimnazija Mrkonjić Grad, Ulica Sime Šolaje broj 91, 70260 Mrkonjić Grad, SA NAZNAKOM „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kanidatima.

VII-napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Gimnazija Mrkonjić Grad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 14.09.2022

Lokacija: Mrkonjić Grad

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.