fbpx

Izbor direktora JU OŠ „Petar Kočić“ Kravica

JU OŠ „Petar Kočić“ Kravica

Izbor direktora JU OŠ „Petar Kočić“ Kravica

Opis radnog mjesta
Javna ustanova Osnovna škola „Petar Kočić“ Kravica

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Kravica

II Nadležnost
Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je zazakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgvra školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđrnih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, kao i za poslove propisane članom 152 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22),.

III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 81/22) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 49/18) i to:

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
3) nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs i biti birani za direktora škole,
4) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodnih tačaka 2) ili 3), u koji se uračunava i radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,
5) da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima,
6) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kao i da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebei iskorištavanja djece,
7) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8) ima predložen program rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9) da ima preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je zaposlen.

V – Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz potpisanu prijavu:
1) izvod iz matične knjige rođenih,
2) uvjerenje o državljanstvu,
3) diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, ili na poslovima direktora škole,
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
6) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
7) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kao i da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, (navedena uvjerenja Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
8) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
9) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
10) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen
1) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

VII – Podnošenje prijava
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu: JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Kravica, Kravica bb, 75422 Kravica, sanaznakom
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

VIII – Obavještavanje kandidata
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Kravica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.