fbpx

Izbor direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Izbor direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Opis radnog mjesta
JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare
78 223 Maslovare

Na osnovu člana 149. stav (1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 81/22 ) i člana 2. Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“, broj: 49/18) Školski odbor JU OŠ „Petar Petrović Njegoš “ Maslovare raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OŠ „PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ “ MASLOVARE

I – Predmet
Školski odbor JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

III – Mandat
Direktor JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare imenuje se na period od četiri godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove.
Posebni uslovi radnog mjesta
IV- Uslovi za učešće na konkursu
Na mjesto direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare mogu konkurisati lica koja ispunjavaju uslove propisane Ustavom BiH, članom 26. Zakonom o radu RS („ Službeni glasnik RS “, broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21 ), članom 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS “, broj: 81/22).
Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik RS “, broj: 81/22 ).

1) Opšti uslovi:
1. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2. da je državljanin BiH/RS ,
3. da je stariji od 18 godina.

2) Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove propisane članom 198. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
2. najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
3. nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3) Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, na kandidata za mjesto direktora ne smije se odnositi član 9. stav (1) Ustava BiH , odnosno, kandidat ne može biti nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog Suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta kojim dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:
1. izvod iz matične knjige rođenih,
2. uvjerenje o državljanstvu,
3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,
4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
6. uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
11. ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi odredba člana 9. stav (1) Ustava BiH.

Uvjerenje iz tačke 6. škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare, 78 223 Maslovare, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare“.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju na području Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš “ Maslovare u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Maslovare

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.