fbpx

Izbor direktora JU OŠ „Petar Škundrić“ Budimlić Japra

JU OŠ „Petar Škundrić“ Budimlić Japra

Izbor direktora JU OŠ „Petar Škundrić“ Budimlić Japra

Opis radnog mjesta
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Petar Škundrić“
Budimlić Japra, opština Oštra Luka
tel.: 052/483-019, e-mail: os100@skolers.org
Broj: 183/22

Na osnovu člana 149. stav 6; 7 i 8 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22), člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 49/18) i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra o raspisivanju konkursa, broj 177/22 od 14.09.2022. godine, Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra raspisuje:

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ŠKUNDRIĆ“ BUDIMLIĆ JAPRA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra te Pravilnikom o radu.
Posebni uslovi radnog mjesta
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
– da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240- ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22), odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.
4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

VI– Potrebna dokumentacija
Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:
– diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– ovjerena izjava da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažno presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu te isti neće biti vraćeni kandidatima.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići sa naznakom „Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomene
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Škundrić“ Budimlić Japra u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.10.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Budimlić Japra

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.