fbpx

Izbor direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica

Izbor direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica

Opis radnog mjesta
JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica
Broj: 78 / 22
Na osnovu čl. 136., stav (1), tačka 6. i 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 26. Zakona o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka ustavnog suda RS i 119/21), člana 2.i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 49/18) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole broj: 167-20/21 od dana 9.6.2022.godine, Školski odbor JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU OŠ „Sveti Sava“ Kozarska Dubica

I – Predmet
Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica

II – Opis poslova
Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica se bira na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju , Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:
Opšti uslovi:
1. da je državljanin RS/BiH,
2. da je stariji od 18 godina i
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:
1 da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177., stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),
2 da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3 da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 177., stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
Pored opštih i posebnih uslova za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX, stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da, uz prijavu na konkurs, prilože sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,
4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja diplome kao stručni
saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi,
5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani
kandidat, a prije stupanja na dužnost,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
8. Prijedlog programa rada direktora u nardenom četvorogodišnjem mandatu,
9. Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
10. Kratku biografiu sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu i
11. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX, stav 1. Ustava BiH.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI- Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava
Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom zavoda za zapošljavanje u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bih.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Kozarska Dubica (sa naznakom „JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA“ SVETI SAVA“ KOZARSKA DUBICA – NE OTVARATI), Dositejeva bb, Kozarska Dubica 79 240.

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od 8 ( osam) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 30.06.2022

Datum objave: 15.06.2022

Lokacija: Kozarska Dubica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.