fbpx

IZBOR DIREKTORA JU OŠ „VASO PELAGIĆ“ PELAGIĆEVO

JU OŠ „VASO PELAGIĆ“ PELAGIĆEVO

IZBOR DIREKTORA JU OŠ „VASO PELAGIĆ“ PELAGIĆEVO

Opis radnog mjesta IZBOR DIREKTORA JU OŠ „VASO PELAGIĆ“ PELAGIĆEVO
JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO
VUKA KARADžIĆA 76
76 256 PELAGIĆEVO

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA JU OŠ „VASO PELAGIĆ“ PELAGIĆEVO

I – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat
Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole „Vaso Pelagić“ Pelagićevo te Pravilnikom o radu.
Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.
1. Opšti uslovi
– da je državljanin BiH
– da je punoljetan
– da je zdravstveno sposoban

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz Člana 177 tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ),
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala ,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:
1) izvod iz matične knjige rođenih,
2) uvjerenje o državljanstvu,
3) ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
4) diploma o stečenoj stručnoj spremi,
5) potvrda kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
7) program rada direktora u narednom mandatu,
8) preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
9) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost)
10) kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ).

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Vaso Pelagić“ Pelagićevo će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole ‘Vaso Pelagić“ Pelagićevo, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Vaso Pelagić“ Pelagićevo, 76 256 Pelagićevo sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI)“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 07.07.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Pelagićevo