fbpx

Izbor direktora JU OŠ ” Vuk Karadžić ” Omarska

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ '' Vuk Karadžić '' Omarska

Izbor direktora JU OŠ '' Vuk Karadžić '' Omarska

Izbor direktora JU OŠ ” Vuk Karadžić ” Omarska
Opis radnog mjesta
Broj : 401/22
Dana : 04.11.2022.god.
Na osnovu člana 149. i člana 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik RS“, broj : 81/22) i člana 2. i 3. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrešenja direktora osnovne škole (”Sl.glasnik RS ” broj :49/18 ), Školski odbor JU OŠ ” Vuk Karadžić ” Prijedor r a s p i s u j e:

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 150. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj : 81/22) .
1. Opšti uslovi:
1)da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2)da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3)da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava. Radni staž ostvaren na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150 stav 2 tačka 2 Zakona.
3 ) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
4) Kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 198. stav 1 i 2. Zakona mogu ravnopravno konkurisati na mjesto direktora.
Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
1) Prijavu na konkurs,
2) Izvod iz matične knjige rođenih,
3) Uvjerenje o državljanstvu,
4) Diploma o stečenom stepenu stručne spreme,
5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 150. stav 2. Zakona,
6) Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
7) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
8) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),
9) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
10) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,
11) Program rada direktora za period od 4 godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje RS.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ ” Vuk Karadžić ” Omarska, Prijedor, ul. Vuka Karadžića bb, 79203 Omarska, sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene kopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od prijema odluke Vlade o imenovanju.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 09.11.2022

Lokacija: Omarska

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.