fbpx

Izbor direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor

JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor

Izbor direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole Prijedor

Opis radnog mjesta
Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i 130 stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju RS („Službeni glasnik RS“, broj 41/18, 35/20 i 92/20, u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik RS“, broj 108/09 i 118/09, u daljem tekstu: Pravilnik), te Odluke Školskog odbora JU Poljoprovredno-prehrambena škola, Prijdor (u daljem tekstu: Školski odbor), broj 425-KON-2/22 od 13.9.2022. godine Školski odbor raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor

I – Predmet
Školski odbor JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora te dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava, na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US i 119/21), Zakonom i Pravilnikom i to:

1. Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:
– Ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz prethodne stavke,
– Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
– ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole,
– ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Sukob interesa
Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

VI – Potrebna dokumentacija
Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilažu sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili ekvivalentu,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
5. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
6. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.
8. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem izdato od nadležnog suda,
9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
10. Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti, lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Poljoprivredno-prehrambena škola, Prijedor, ulica Nikole Pašića 2, 79101 Prijedor, sa naznakom ”Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor” (NE OTVARATI).
Lično dostavljanje se vrši u školi svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 časova.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.

VIII – Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora JU Poljoprivredno-prehrambene škole, Prijedor, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.10.2022

Datum objave: 21.09.2022

Lokacija: Prijedor

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.