fbpx

Izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“

JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“

Izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“

Opis radnog mjesta Izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“
REPUBLIKA SRPSKA
JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik
Adresa: Vuka Karadžića 77, 75 400 Zvornik,
Tel. 056/490-292, faks: 056/490-296, e-mail: ss62@skolers.org
Broj: 1084/22

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. u vezi sa članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20) člana 15. tačka đ) člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09) Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik, br. 1069-1/22 od 17.06.2022. godine i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik br. 1069-2/22 od 17.06.2022. godine, školski odbor, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „PETAR KOČIĆ“ ZVORNIK

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ Zvornik.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.
Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske, na prijedlog ministra.
Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole, te Pravilnikom o radu.
Posebni uslovi radnog mjesta
V – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da su stariji od 18 godina,
– da je državljanin RS i BiH.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva i ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VI – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su uz prijavu na konkurs, sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona dužni priložiti:
– ovjerenu kopiju lične karte,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad (starosti do 6 mjeseci),
– dokaz o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– uvjerenje da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (starosti do 6 mjeseci),
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (starosti do 3 mjeseca),
– prijedlog programa rada za mandatni period,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće pozvani na intervju.

VII – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar “Petar Kočić“ Zvornik, Vuka Karadžića 77, Zvornik, sa naznakom Javni konkurs za izbor direktora škole (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VIII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar “Petar Kočić“ Zvornik, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 07.07.2022

Datum objave: 22.06.2022

Lokacija: Bilo gdje

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.