fbpx

Izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

Opis radnog mjesta Izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“
r a s p i s u j e

KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „SREBRENICA“ U SREBRENICI

I – Predmet
Školski odbor JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“ u Srebrenici raspisuje Konkurs za izbor direktora JU Srednjoškolski centar „Srebrenica u Srebrenici.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i za uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom Škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom Škole.

III – Mandat
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
Na prijedlog Ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz člana 128. stav 1. tačka 10) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Škole može da bude izabrano lice koje osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole .

Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina i
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. posebnih uslova,
– da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole i
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije koje se neće vraćati kandidatima):
1. Potpisanu prijavu na Konkurs sa kontakt podacima
2. Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada
3. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte
5. Ljekarsko uvjerenje o opštoj sposobnosti za rad, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci)
6. Diplomu o stečenom zvanju i stepenu stručne spreme ili ekvivalentu
7. Uvjerenje o stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
8. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ovo uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost)
9. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci)
10. Uvjerenje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u Školi
11. Prijedlog programa rada direktora za mandatni period i
12. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, na protokol Škole ili preporučenom poštom na sljedeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“, ul. Milivoja Mićića bb, 75 430 Srebrenica, sa naznakom „Prijava na Konkurs za izbor direktora“.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII – Napomena
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve kandidate koji su se prijavili na Konkurs o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 23.06.2022

Datum objave: 08.06.2022

Lokacija: Srebrenica

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.