fbpx

Izbor direktora JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovne škole ''Nikola Tesla'' Prnjavor

Izbor direktora JU Osnovne škole ''Nikola Tesla'' Prnjavor

Opis radnog mjesta
Republika Srpska
JU Osnovna škola ”Nikola Tesla” Prnjavor

Na osnovu člana 149. stav (1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16, 66/18, 91/21- Odluka US i 119/21), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor broj: 25/23 od 03.01.2023. godine i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor broj: 26/23 od 03.01.2023. godine, člana 2 – 4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/18), školski odbor, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE ”NIKOLA TESLA” PRNjAVOR

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat
Direktor JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine i mandat počinje teći od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.
Posebni uslovi radnog mjesta
IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:
1. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22),
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv koga nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, ,orala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav.1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni priložiti:
– Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
– Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– Preporuke ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost ( ne starije od 6 mjeseci),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
– Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– Prijedlog programa rada za mandatni period,
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor ul. Cara Laza 26, 78430 Prnjavor, sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora JU Osnovne škole ”Nikola Tesla” Prnjavor u roku od osam (8) dana od dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 11.01.2023

Lokacija: Prnjavor

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.