fbpx

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Opis radnog mjesta
Univerzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 142. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta r a s p i s u j e

K O N K U R S

I ZA IZBOR NASTAVNIKA:

Ia Za uže naučne oblasti:
1. Opšta elektrotehnika –1 izvršilac
2. Elektronika i elektronski sistemi –1 izvršilac
3. Neurologija⃰ – 1 izvršilac
4. Dječija i preventivna stomatologija* – 1 izvršilac
5. Dermatovenerologija⃰ – 1 izvršilac
6. Priprema mineralnih sirovina – 1 izvršilac
7. Sportske i rehabilitacione nauke – 1 izvršilac
8. Istorija filozofije – 1 izvršilac
9. Opšta pedagogija – 3 izvršioca

Ib Za uže umjetničke oblasti:
1. Slikarstvo (nastavni predmeti: Crtanje 1 i 2; Crtanje i slikanje 1i 2; Slikanje 1, 2, 3, i 4; Slikanje – izborni 1, 2, 3 i 4; Zidno slikarstvo 1 i 2; Zidno slikarstvo – izborni; 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog izražavanja 1 i 2; Slikarstvo – metode umjetničkog izražavanja – izborni 1 i 2; Crtež – metode umjetničkog istraživanja 1 i 2) – 1 izvršilac

II ZA IZBOR SARADNIKA:
II Za uže naučne oblasti:
1. Biljne nauke, botanika – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:
1.1 Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od osamnaest (18) godina;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);
1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

POSEBNI USLOVI
2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20) i članova od 80-100. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
Pod rimskim brojem Ia:
– ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
– uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
– dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Pod rimskim brojem II:
– ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
– uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
– dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 81. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Pod rimskim brojem Ib:
– ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o umjetničkom stepenu doktora, magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz umjetničke oblasti za koju se vrši izbor,
– uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
– dokaz o izboru u akademsko zvanje (ako je ranije biran),
– kratku bio kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 82. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
– grafiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 78. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), a u vezi sa članom 138. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 67/20), kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

NAPOMENA:
– Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „3. Neurologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
– Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „4. Dječija i preventivna stomatologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.
– Za radno mjesto za izbor nastavnika pod rednim brojem „5. Dermatovenerologija* – 1 izvršilac“, zaključiće se ugovor o dopunskom radu i to na period od godinu dana.

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 84/14 i 38/17).
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

ZA IZBOR NASTAVNIKA:
– Pod rednim brojem 1. u okviru tačke Ib AKADEMIJI UMJETNOSTI, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojevima 1. i 2. ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojevima 3., 4. i 5. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkalja 14, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojem 6. RUDARSKOM FAKULTETU, Aleja kozarskog odreda broj 1, 79 101 Prijedor,
– Pod rednim brojem 7. FAKULTETU FIZIČKOG VASPITANjA I SPORTA, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka,
– Pod rednim brojevima 8. i 9. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

ZA IZBOR SARADNIKA:
– Pod rednim brojem 1. PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU, Dr Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 13

Datum isteka: 08.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.