fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21 i 10/22), a na zahtjev Grada Tuzla, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

Radna mjesta:
-01. Komunalni inspektor u Službi za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac,
-02. Stručni savjetnik za upravno rješavanje i registraciju djelatnosti u Službi za
ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu – 1 (jedan) izvršilac.
01.Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor iz komunalne oblasti u skladu sa propisima koji
regulišu ovu oblast; preduzima propisane mjere na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i
nedostataka; odgovoran za blagovremeno pokretanje, vođenje i okončavanje postupaka
inspekcijskog nadzora te blagovremeno arhiviranje okončanih predmeta; donosi rješenja i
druga upravna akta kojima nalaže mjere inspekcijskog nadzora ili okončava postupak
inspekcijskog nadzora; vrši kontrolu naređenih mjera i određuje rokove za izvršenje rješenja
i izvršava rješenja u skladu sa zakonom i posebnim propisima; izdaje prekršajne naloge i
podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; učestvuje u prekršajnom postupku
kod nadležnog suda i u drugim slučajevima po izdatom prekršajnom nalogu ili zahtjevu za
pokretanje prekršajnog postupka; odgovoran je za pokretanje postupaka izvršenja po
izdatim prekršajnim nalazima u slučaju njihovog neplaćanja; vodi evidenciju o izvršenim
inspekcijskim nadzorima i upravnim predmetima, kao i druge vrste evidencija po nalogu
neposrednog rukovodioca, u pisanom ili elektronskom obliku; priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge gradskih propisa i drugih akata; podnosi izvještaje glavnom inspektoru o svom
radu mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje; nosi službeno odijelo ili drugu
identifikacijsku oznaku (prsluk) za vrijeme vršenja poslova inspekcijskog nadzora; postupa
po izdatim usmenim i pisanim nalozima za vršenjem inspekcijskog nadzora izdatim od
strane glavnog inspektora ili pomoćnika gradonačelnika; po potrebi upravlja službenim,
putničkim motornim vozilom; dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom,
drugim propisima, općim aktima i pravilima struke; obavlja i druge poslove po nalogu
neposrednog rukovodioca.
02.Opis poslova: vodi upravni postupak i odgovoran je za rješavanje u upravnim stvarima
po zahtjevima građana i pravnih lica za izdavanje odobrenja, rješenja i drugih akata u oblasti
registracije samostalnih djelatnosti, te drugih radnji i postupaka u okviru zakonom i drugim
aktima propisanih nadležnosti Grada i Službe; vrši stručne i druge poslove oko izrade nacrta
odluka, rješenja, ugovora i drugih općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti ovog Odjeljenja
i Službe; vrši pravno-tehničku obradu akata iz nadležnosti ovog Odjeljenja; priprema stručna
pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti ovog
Odjeljenja i Službe; prati propise iz nadležnosti Odjeljenja i predlaže mjere za unaprjeđenje
istih; vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu nacrta općih i

pojedinačnih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik; izrađuje periodične i
godišnje izvještaje o rješavanju upravnih predmeta po zahtjevima iz okvira registracije
djelatnosti; vrši upisivanje podataka i promjena u knjige izdatih odobrenja za rad fizičkim
licima, po djelatnostima; u skladu sa propisanom procedurom i jedinstvenim programom,
putem računara vodi registar izdatih odobrenja za obavljanje djelatnosti, unosi promjene
vezane za status registrovanih poduzetnika; učestvuje u radu skupština javnih preduzeća
čiji je osnivač Grad Tuzla te komisija i radnih tijela koja se organizuju na nivou Grada i
Službe; priprema odgovore na vjećnička pitanja iz nadležnosti Odjeljenja; odgovoran je za
ažuriranja i arhiviranja predmeta i akata; dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa
zakonom, drugim propisima, opštim aktima i pravilima struke; obavlja i druge poslove po
nalogu neposrednog rukovodica.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službi u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova –
društvenog ili tehničkog smjera,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
– položen vozački ispit „B“ kategorije, (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj,
datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni
ispiti traženi javnim konkursom“),
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
– VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne
ili upravne struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode
bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
Trg slobode bb, 75 000 Tuzla
Adresa / Address: Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo | Адреса: Хамдије Чемерлића бр. 2, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla“
sa pozivom na broj: 11-30-8-104/22”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 08.08.2022

Datum objave: 02.08.2022

Lokacija: Tuzla

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.