fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Živinice

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), a na zahtjev Grada Živinice, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Živinice

Radna mjesta:
– 01. Stručni saradnik za strateško planiranje, razvoj turizma i saradnju sa
investitorima u Službi za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor, Odsjek za
lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac,
– 02. Stručni saradnik za budžet i finansije u Službi za lokalni ekonomski razvoj,
finansije i trezor, Odsjek za budžet, finansije i trezor – 1 (jedan) izvršilac,
– 03. Stručni saradnik za programe, projekte planiranja, razvoj infrastrukture i opće
poslove u Službi za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-
pravne poslove, Odsjek za komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: učestvuje u izradi Strategije razvoja Grada Živinice; priprema i izrada
aplikacija, projektnih prijedloga i programa u infrastrukturnoj i privrednoj oblasti iz
nadležnosti i domena rada Grada; poslovi na izradi prijava i aplikacija gradskih projekata,
programa i drugo, za javne pozive i konkurse domaćih i inozemnih institucija, vladinih i
nevladinih organizacija; praćenje, nadzor, usaglašavanje, izvještavanje i preduzimanje
drugih radnji, odnosno aktivnosti sukladno zakonskoj regulativi, a koje se odnose na
implementaciju planova, programa i projekata u domenu Odsjeka, Službe i cijelog organa
uprave Grada Živinice; koordinacija, provedba i praćenje, te blagovremeno i ažurno
obavljanje vezanih poslova i aktivnosti sa ostalim službama Grada Živinice, na projektimaprogramima i aktivnostima čiji su oni nosioci; predlaže projekte kojima se podstiče
ekonomski razvoj, investiciona ulaganja i učestvuje u implementaciji usvojenih projekata;
organizuje sastanke sa bitnim akterima, priprema materijale za sastanke, vosi bilješke sa
sastanaka iz domena Odsjeka u čijoj je nadležnosti; učestvuje u pripremi složenijih
analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih materijala; uspostavlja bazu
podataka pravnih i fizičkih lica koja se bave privrednim i drugim poslovnim aktivnostima;
sarađuje sa nadležnim gradskim službama u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za
potrebe investitora, dobijanja rješenja o odobrenju za građenje objekata i drugih rješenja i
odobrenja iz nadležnosti organa uprave, a za potrebe investitora; posreduje u komunikaciji
između investitora i nadležnih gradskih službi, javnih preduzeća i slično; daje informacije i
obavještenja investitorima o njihovim pravima i obavezama, te načinu njihovog
ostvarivanja, formira i ažurira bazu podataka tekućih investicionih projekata od značaja za
Grad; organizuje i učestvuje u obavljanju poslova na izradi elaborata i planova iz oblasti
turizma, uspostavlja evidencije turističkih vodiča, razvoja i povezivanja turističkih itinerera,
te njihovo praćenje i nesmetano funkcionisanje; radi na poslovima izrade metodologije i
standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka iz oblasti turizma; anketira
osobe koje imaju turističke kapacitete i obavlja animaciju potencijalnih smještajnih
kapaciteta; organizuje i učestvuje u poslovima izrade projekata, programa i prijedloga
shodno važećim strateškim dokumentima iz oblasti turizma kojim Grad aplicira za dodjelu
sredstava kod vladinih i nevladinih organizacija; predlaže, inicira i izrađuje prijedloge iz
oblasti turizma, te učestvuje u pripremi informacija, izvještaja i drugih materijala u oblasti
turizma; učestvuje u izradi plana i programa za očuvanje i predstavljanje bogatog kulturnohistorijskog nasljeđa grada Živinice; učestvuje u obavljanju svih poslova iz oblasti turizma;
odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove i
zadatke po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
02. Opis poslova: sarađuje sa Općinskim pravobranilaštvom, te pismenim putem
dostavlja sve neophodne podatke i informacije; sarađuje sa Federalnim i Kantonalnim
Ministarstvom finansija, Upravom za indirektno oporezivanje i Poreznom upravom u oblasti
svojih poslova; učestvuje u izradi Izvještaja o izvršenju budžeta (periodičnog i godišnjeg)
za Općinsko vijeće; učestvuje u izradi nacrta, prijedloga i rebalansa Budžeta i nacrta i
prijedloga Odluke o izvršenju Budžeta, te u izradi projekcija Budžeta Grada Živinice (za tri
godine), odnosno DOB-a; vrši unos Budžeta i Rebalansa budžeta u knjigovodstveni
program Finova; izrađuje godišnje (završni račun) i periodične finansijske izvještaje (koristi
aplikaciju programa Finova za izvještavanje) i odgovoran je za njihovu blagovremenu i
zakonitu izradu; podnosi mjesečne, tromjesečne i polugodišnje finansijske izvještaje o
izvršenju budžeta općinskom načelniku; koordinira sa budžetskim korisnicima i kontrola
trebovanja (javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač ili većinski vlasnik općina) i
ostalim budžetskim korisnicima; upućivanje akta o načinu i elementima izrade prijedloga
finansijskog plana; proslijeđivanje uputstva budžetskim korisnicima u pogledu pripreme
zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta; izvještavanje budžetskih korisnika o odobrenim
budžetskim sredstvima i po potrebi izrađuje prijedloge odluka prema općinskom načelniku
(na zahtjev budžetskog korisnika) o prestruktuiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa
odobrenog za budžetskog korisnika; priprema i čuva dokumentaciju za otvaranje novih
računa i podračuna u budžetu, kao i dokumentaciju za zatvaranje računa i izmjenu
potpisnika; vrši prijem (elektronski) svih izvoda budžeta od nadležne banke i u elektronskoj
formi ih dostavlja nadležnim službenicima i namještenicima; vodi evidenciju dokumentacije
kroz knjigu KUO, ugovora koji se odnose na obezbjeđivanje i uplatu grantova i donacija sa
različitih nivoa vlasti na depozitni račun budžeta i ostalih podračuna, prati i vodi posebnu
evidenciju (tabelarni podaci) o uplaćenim i utrošenim namjenskim sredstvima na žiro
računu budžeta i ostalih podračuna od različitih nivoa vlasti (državni nivo, federalni,
kantonalni i donacije fizičkih lica MZ); vrši kontrolu ispravnosti knjigovodstvenog stanja na
finansijskim karticama u službi; prati zakonske propise i izmjene istih u službi, te inicira i
učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih
propisa; vodi internu dostavnu knjigu kroz Program Docunova (03) i razdužuje istu (fizički i
elektronski); rješava predmete u svojoj oblasti proslijeđene od šefa službe kroz program
Docunova; odgovara šefu Službe za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje svojih
poslova u Odsjeku; obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.
03. Opis poslova: priprema dokumentaciju za vođenje upravnog postupka i učestvuje u
donošenju rješanja iz nadležnosti Odsjeka, priprema podatke za sačinjavanje
odgovarajućih informacija i izvještaja, po nalogu pretpostavljenog rukovodioca izlazi na
teren i vrši tehnička i druga mjerenja i poslove za potrebe rada odsjeka, prati stanje u
oblasti infrastrukture na području Grada, prikuplja podatke o stanju infrastrukture i
predlaže mjere za njeno unapređenje, izrađuje rješenja infrastrukturnih projekata, prikuplja
podatke i učestvuje u izradi plana ljetnog i zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih
puteva, prati i vrši kontrolu kvantiteta i kvaliteta izvedenih radova, učestvuje u izradi
planova i programa rekonstrukcije infrastrukturnih objekata, izrađuje predmjere i
predračune radova na infrastrukturnim projektima, izlazi na teren i vrši potrebna mjerenja i
proračune predviđenih radova, vrši kontrolu kvantiteta i kvaliteta obavljanja radova na
održavanju čistoće javnih, saobraćajnih i zelenih površina, provjerava da li je tehnička
dokumentacija priložena prema urbanističko-tehničkim uslovima, odgovara za tačnost
utvrđenih podataka, izrađuje informacije, analize i izvještaje o radu, odgovara za zakonito,
ažurno i uredno izvršavanje poslova, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog
rukovodioca
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII stepen stručne spreme – društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka ili prvi ciklus
Visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova –
društvene, tehničke ili prirodne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit „B“ kategorije(obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj,
datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti
traženi javnim konkursom“).
Za poziciju 02:
– VSS/VII stepen stručne spreme – ekonomski fakultet ili prvi ciklus Visokog obrazovanja
Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
– VSS/VII stepen stručne spreme – građevinski fakultet ili prvi ciklus Visokog obrazovanja
Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – građevinske struke,
– najmanje1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit „B“ kategorije(obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj,
datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti
traženi javnim konkursom“).
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode
bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
službe u Tuzlanskom kantonu, Trg slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu
Trg slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Živinice sa
pozivom na broj: 11-30-8-250/21 ”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

  Pošaljite svoj CV, Biografiju ili sliku. Dozvljene ekstenzije fajlova su: pdf, doc, docx i jpg maximalne veličine 5MB

  Broj izvršilaca: 3

  Datum isteka: 03.10.2022

  Datum objave: 20.09.2022

  Lokacija: Živinice

  Napomena:

  Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.