fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona

Radna mjesta:
01.Viši stručni saradnik za biljnu proizvodnju iz oblasti novčanih podrški -1 izvršilac
02.Stručni saradnik za projekte iz ruralnog razvoja -1 izvršilac
03.Stručni saradnik za pravne poslove -1 izvršilac
01.Opis poslova: Stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za novčane podrške iz
oblasti biljne proizvodnje; praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti novčanih
podrški i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka;
prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka
prema metodološkim uputstvima iz nadležnosti Odsjeka; uspostavljanje, izrada, vođenje i
održavanje evidencija u oblasti novčanih podrški za biljnu proizvodnju; službene kontrole
na terenu iz nadležnosti Odsjeka; obavljanje i drugih složenijih poslova osnovne djelatnosti
iz oblasti novčanih podrški-biljne proizvodnje i drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju
u djelokrug rada Odsjeka, po nalogu ministra, pomoćnika ministra za poljoprivredu, ruralni
razvoj i novčane podrške i šefa Odsjeka.
02.Opis poslova: Priprema izradu razvojnih projekata usmjerenih ka fondovima EU i
međunarodne zajednice; prikuplja i selektira podatke potrebne za izradu razvojnih
projekata; kontaktira i surađuje sa međunarodnim institucijama sa ciljem privlačenja
sredstava; surađuje sa nevladinim organizacijama sa ciljem zajedničkog nastupa ka
međunarodnim finansijskim institucijama; kontaktira i surađuje sa nosiocima vlasti na višim
nivoima sa ciljem implementacije budžetskih sredstava odobrenih od tih nivoa; prati
realizaciju kantonalnih investicionih planova i surađuje sa drugim ministarstvima; formira
bazu podataka po poljoprivrednim granama i vrši ažuriranje baze podataka; stara se i
organizuje ostale usluge – savjetovanja, treninge i obuku u cilju pokretanja sopstvenog
biznisa; osigurava pružanje adekvatne stručne pomoći vezane za izradu projekata;
odgovoran je za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova;
učestvuje u izradi i provedbi Strategije razvoja kantona i strategija u oblasti poljoprivrede i
ruralnog razvoja iz nadležnosti Ministarstva, akcionih planova i drugih implementacionih
dokumenata; u skladu sa opisom poslova radnog mjesta priprema podloge i podatke za
proces izrade Strategije razvoja kantona i strategija u oblasti poljoprivrede i ruralnog
razvoja iz nadležnosti Ministarstva; u skladu sa opisom poslova radnog mjesta priprema
podloge i podatke za pripremu i ažuriranje Trogodišnjeg plana rada Ministarstva,
Godišnjeg plana rada Ministarstva, Godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva, Izvještaja o
razvoju i drugim dokumentima u procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama prema propisanim rokovima; u skladu sa
opisom poslova prati realizaciju Trogodišnjeg plana rada Ministarstva i Godišnjeg plana
rada Ministarstva, te izvještava o eventualnim zastojima u njihovoj realizaciji; prati javne
pozive potencijalnih investitora, donatora i nadležnih organa, za provođenje projekata
kojim se doprinosi razvoju Kantona u skladu sa Strategijom razvoja kantona i strategijama
u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja iz nadležnosti Ministarstva; izrađuje bazu
podataka i koordinira proces prikupljanja podataka od važnosti za razvoj Kantona;
učestvuje u pripremi strateških i drugih projekata Ministarstva, praćenju i izvještavanju o
njihovoj implementaciji; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika
ministra za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške.
03.Opis poslova: Rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom
postupku (skraćeni upravni postupak) u nadležnosti odjeljenja iz nadležnosti ministarstva;
vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i
izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama u nadležnosti odjeljenja iz nadležnosti
ministarstva; izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane
metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) u nadležnosti
odjeljenja iz nadležnosti ministarstva; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za
odgovarajuću oblast iz nadležnosti ministarstva; praćenje i istraživanje promjena i pojava u
odgovarajućoj oblasti i izrada poterbne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i
promjenama iz nadležnosti ministarstva; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola i
obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostava odgovarajućih
dokumentacionih materijala iz nadležnosti ministarstva; lektoriranje zakona, drugih propisa
i općih akata, analiza, izvještaja i drugih pisanih materijala na službene jezike u BiH iz
nadležnosti ministarstva; uređivanje i redakcija biltena, publikacija, brošura i drugih
informativnih materijala i stručne literature i poslovi u vezi njihovog izdavanja iz nadležnosti
ministarstva; obavljanje i drugih složenih poslova osnovne djelatnosti iz pravne i opšte
oblasti i drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada Sektora, po nalogu
ministra i šefa Sektora.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1.da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2.da je stariji od 18 godina;
3.da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5.da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6.da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7.da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
slijedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen poljoprivredne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
poljoprivredne struke,
-najmanje dvije godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen poljoprivredne struke (i to: opći smjer,
agroekonomika, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i stočarstvo) ili diploma visokog
obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja poljoprivredne struke (i to: opći smjer, agroekonomika, ratarstvo, voćarstvo,
vinogradarstvo i stočarstvo),
-najmanje jedna godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru,
-certifikat poznavanja engleskog jezika – nivo C1.
Za poziciju 03:
-diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja
prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne
struke,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu sa
sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrtka 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima
državne službe u Unsko-sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrtka 3, ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicije 02. i 03.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
-fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita
smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od 5 (pet) dana nakon
usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (originale ili
ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta
javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne
procedure.
Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje
se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto
državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih
uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biti će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu
ul. Kralja Tvrtka 3
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK br.13-30-8-105/22”
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 06.10.2022

Datum objave: 20.09.2022

Lokacija: Bihać

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.