fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Tešanj, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za poslove urbanizma – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik – starješina profesionalne vatrogasne
jedinice, na mandat 4 (četiri) godine – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vodi upravne postupke i radi poslove iz oblasti urbanizma, građenja i
stambenih odnosa; vrši izlaske na teren i davanje stručnih ocjena za urbanističke saglasnosti i
odobrenja za građenje za područja za koja je donesen regulacioni, zoning, urbanistički i
prostorni plan; radi na izradi stručnih mišljenja na određivanju površina za redovnu upotrebu
objekata u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu u obuhvatu regulacionih, zoning,
urbanističkih i prostornih planova; vrši obradu izvoda iz planskih dokumenata u obuhvatu
regulacionih, zoning, urbanističkih i prostornih planova; vrši utvrđivanje urbanističko-tehničkih
uslova iz prostorno-planske dokumentacije na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija
za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata, te izrađuje stručna mišljenja
za potrebe nadležnih kantonalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrđivanje
mogućnosti izgradnje i određivanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata; vrši
preglede projektne dokumentacije u predmetima rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za
građenje i njenu usklađenost sa zakonskim normama i izdatim urbanističko-tehničkim uslovima;
učestvuje u davanju stručnih nalaza, uputa i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog
uređenja koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku; obračunava troškove uređenja
građevinskog zemljišta, rente; učestvuje u radu komisija, radnih timova i grupa; obavlja i druge
poslove po nalogu nadređenog službenika.

02. Opis poslova: organizira i osigurava provođenje operativno-stručnog rada jedinice;
osigurava provođenje intervencijske spremnosti jedinice; vodi i komanduje jedinicom u toku
vatrogasnih i drugih intervencija; učestvuje u planiranju, organiziranju i provođenju preventivnih
mjera zaštite od požara, te drugih mjera zaštite i spašavanja; organizira i rukovodi akcijama
spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarima i drugim prirodnim nepogodama;
organizuje i vodi propisane evidencije; odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu u
jedinici; odgovoran je za operativnu spremnost i gotovost jedinice; odgovoran je za disciplinu i
urednost pripadnika vatrogasne jedinice, kao i čistoću i urednost vatrogasnog doma; odgovaran
je za blagovremenu i kvalitetnu primopredaju smjene što ovjerava potpisom; rukovodi
upotrebom združenih jedinica u akcijama zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i
drugih dobara u skladu sa Zakonom; učestvuje u izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od
požara, te Odluke o zaštiti od požara i odgovoran je za njihovo redovno ažuriranje; učestvuje u

stručnoj obuci i osposobljavanju uposlenika, kao i stručnoj i praktičnoj obuci građana iz oblasti
zaštite od požara, po usvojenom programu; pruža stručnu pomoć drugim subjektima u cilju
otklanjanja nedostataka u oblasti zaštite od požara; kontrolira ispravnost sredstava i opreme;
sarađuje sa drugim organima i službama po pitanju zaštite od požara; učestvuje u izradi
planova, pravilnika, elaborata i zapisnika iz oblasti zaštite od požara; odgovoran je za rad
servisa vatrogasnih aparata; koordinira rad sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima; vrši i druge
poslove po nalogu Općinskog načelnika i rukovodioca Službe civilne zaštite.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete, i to za:
Radno mjesto 01:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
obrazovanja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – iz oblasti urbanizma,
arhitekture, građevinarstva, regionalnog i prostornog planiranja,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja odgovarajuće školske
spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit za vozača „B” kategorije (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit
profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene
javnim konkursom“, navedu broj vozačke dozvole i datum izdavanja iste),
Radno mjesto 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
obrazovanja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – iz oblasti zaštite od požara,
sigurnosti ili tehničkih struka,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža, uključujući 3 (tri) godine radnog iskustva u vatrogasnim
jedinicama, bez obzira u kojoj stručnoj spremi,
– položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u
rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne
ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja),
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit za vozača „B“ kategorije (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u
rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne
ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj vozačke dozvole i datum izdavanja).

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 01.), koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz
prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu
i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa
mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne
vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa
u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Tešanj
sa pozivom na broj: 09-30-8-89/22“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 08.08.2022

Datum objave: 02.08.2022

Lokacija: Tešanj

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.