fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17,15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), na zahtjev Grada Cazin, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin

SLUŽBA ZA IMOVINSKO – PRAVNE, GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE
01.Stručni savjetnik za imovinsko – pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za katastar komunalnih uređaja i adresni registar – 1 (jedan)
izvršilac
01.Opis poslova: vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi
građenja; vodi postupak utvrđivanja prava ranijeg vlasnika na promet nacionalizovanog
zemljišta (pravo preče kupovine); izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na
rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom
postupku, kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata; vodi postupak uspostave ranijeg
vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom zemljištu; vrši pripremne radnje kod
utvrđivanja općeg interesa i priprema prijedlog rješenja Gradskom vijeću; vodi postupak
utvrđivanja naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima; vodi postupak utvrđivanja
naknade u slučaju uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom
zemljištu; samostalno rješava imovinsko-pravne odnose, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi
usmene rasprave i utvrđuje sve činjenice koje su neophodne za donošenje konačnog
rješenja u ovoj oblasti; u slučaju pokretanja upravnog spora iz oblasti poslova koji
pripadaju ovom radnom mjestu, daje izjašnjenje na tužbu; ostvaruje saradnju sa Gradskim
pravobranilaštvom i komisijama Gradskog vijeća u poslovima rješavanja imovinskopravnih odnosa, kao i nadležnim federalnim i kantonalnim organima iz imovinsko-pravne
oblasti; izrađuje prijedloge normativnih akata iz imovinsko-pravne oblasti; poziva i
saslušava stranke, vještake geodetske, građevinske, poljoprivredne i dr. struke i ostale
učesnike u postupku; izrađuje prijedloge svih odluka i rješenja za Gradsko vijeće kod
odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; prati primjenu zakonskih
propisa iz nadležnosti Službe; daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade
propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi kantona i Federacije iz oblasti poslova
ovog radnog mjesta; pruža pravnu pomoć davanjem stručnih objašnjenja iz imovinskopravne oblasti; vodi postupak utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu
objekta u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena; vodi
postupak eksproprijacije i deeksproprijacije nekretnina; vodi postupak utvrđivanja naknade
za korištenje građevinskog zemljišta; vodi postupak iz stambene oblasti; izrađuje
prijedloge rješenja za Gradsko vijeće kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinskopravnih odnosa; snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno
izvršavanje datih mu poslova; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i
elektronski) kroz program DocuNova; obavlja druge poslove iz nadležnosti Službe po
nalogu neposrednog rukovodioca.
02.Opis poslova: vrši uspostavu, izradu i održavanje promjena u katastru komunalnih
instalacija i uređaja; obavlja poslove neposrednog održavanja katastra podzemnih i
nadzemnih instalacija i uređaja; vrši izradu i pregled eleborata o izvršenim geodetskim
radovima urađenih od strane samostalnih geodetskih privrednika, te svojim potpisom
potvrđuje ispravnost; vrši provjeru „Prijave radova“ samostalnog geodetskog privrednika;
unosi promjene u karte i vrši njihovu tehničku obradu; obavlja poslove u pripremi
reambulacije katastarskog operata, poslove prenošenja projekata na teren-iskoličenje svih
vrsta projekata; obavlja poslove na uspostavi katastra nekretnina, digitalizaciji
katastarskog operata kao i održavanje premjera i katastra nekretnina i katastra zemljišta;
vrši uspostavu, izradu i održavanje promjena u adresnom registru; učesvuje u postupku
eksproprijacije, uzurpacije, komasacije i arodancije zemljišta; obavlja složena vještačenja
u pogledu zemljišta i objekata za potrebe gradskih službi; postupa po nalozima
rukovodioca Službe i prati realizaciju zaključaka i preporuka gradonačelnika i Gradskog
vijeća iz okvira geodetskih i katastarskih poslova; vrši analizu podataka prikupljenih na
terenu, a koji se odnose na sve podatke predmjera i predlaže poduzimanje postupaka za
ažuriranje katastra zemljišta, katastra komunalnih uređaja; prima stranke iz djelokruga
katastarskih i geodetskih poslova; obavlja saradnju sa stručnim tjelima svih nivoa vlasti iz
ove oblasti; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program
DocuNova; za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu Službe; obavlja i druge
poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske
kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje
prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje
propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i
uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti
u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
slijedeće posebne uslove, i to:
Pozicija 01:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke ,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima struke,
– poznavanje rada na računaru
Pozicija 02:
– diploma visokog obrazovanja – VII stepen geodetske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –
geodetske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima struke,
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa
sjedištem u Bihaću, ul. Kralja Tvrtka 3, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni
konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme (original ili ovjerena fotokopija), u skladu sa uslovima iz konkursa, na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za
postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu sa sjedištem u
Bihaću, ul. Kralja Tvrtka 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su
uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene
kopije):
– fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet)
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od 5 (pet) dana nakon
usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (originale ili
ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig
koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih ovjerenih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta
javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru
izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne
procedure.
Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, kao i
kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na
radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih
uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 (petnaest) dana, od objave
javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Unsko – sanskom kantonu
ul. Kralja Tvrtka 3
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradu Cazin: 13-30-8-162/22“
D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državu službu FBiH

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 29.11.2022

Datum objave: 15.11.2022

Lokacija: Cazin

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.