fbpx

Javni konkurs za prijem pripravnika sa VSS

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16) i člana 3.stav 1. Ugovora o finansiranju plate pripravnika sa VSS broj: 02-122-8/22 od 10.06.2022.godine, Načelnik opštine Rudo, r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za prijem pripravnika sa VSS

Javni konkurs za prijem pripravnika sa VSS

I- Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom u Opštinsku upravu Rudo, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, u trajanju od jedne godine, sa sljedećim zvanjima:
-Bachelor sigurnosnih i mirovnih studija…………..1 izvršilac
-Diplomirani menadžer bezbjednosti …. …………… 1 izvršilac,
-Diplomirani prostorni planer………………………..1 izvršilac,
-Diplomirani defektolog-logoped……………………..2 izvršioca,
-Diplomirani komparativista i bibliotekar……………..2 izvršioca,
-Diplomirani psiholog…………………..2 izvršioca,
-Diplomirani novinar……………………1 izvršilac,
-Diplomirani sociolog…………………. 1 izvršilac,
-Diplomirani profesor kineskog i engleskog jezika i književnosti…………..1 izvršilac,
-Diplomirani pedagog……………………..1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
II-Opšti uslovi za prijem pripravnika
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III-Posebni uslovi za prijem
Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:
1.Završen fakultet odgovarajućeg smjera,
2.Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

IV-Potrebna dokumenta
1.Izvod iz matične knjige rođenih,
2.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, ne starije od 6 mjeseci,
3.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan, izdaje MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, uvjerenje će se pribaviti službenim putem),
4.Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:
a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
5.Ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša,
6.Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija,
7.Uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih, sa stručnom spremom, odnosno zvanjem koje se traži konkursom,
8.Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju),
9. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete)-dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status i
10.Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti- dostavljaju izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

V- Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo-Komisija za sprovođenje postupaka za prijem pripravnika, ul.Đenerala D.D. Mihailovića 41, Rudo.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić, šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-164.

VI- Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, oglasnoj tabli Opštine Rudo i na zvaničnoj veb-stranici Opštine Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 13

Datum isteka: 30.06.2022

Datum objave: 15.06.2022

Lokacija: Rudo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.