fbpx

Javni konkurs za prijem pripravnika

Na osnovu člana 45., a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 4/13), a na zahtjev Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Javni konkurs za prijem pripravnika

PRIPRAVNICI
01. Pripravnik sa završenim Elektrotehničkim fakultetom – 1 (jedan) izvršilac
02. Pripravnik sa završenim Mašinskim fakultetom – 1 (jedan) izvršilac
03. Pripravnik sa završenim Građevinskim fakultetom – 1 (jedan) izvršilac
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:
Pozicija 01.
-Završen Elektrotehnički fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
-da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon
sticanja visoke stručne spreme,
Pozicija 02.
-Završen Mašinski fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
-da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon
sticanja visoke stručne spreme,
Pozicija 03.
-Završen Građevinski fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
-da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon
sticanja visoke stručne spreme.
Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u
Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom
stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH” broj 4/13).
Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od jedne (1)
godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine).
Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom
obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik,
dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma
moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu
dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
2. Ovjerena izjava pod moralnom i krivičnom odgovornošću, da nije ostvario radni staž u
trajanju od 1 (jedne) godine dana ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
3. Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja
diplome visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
5. Rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
6. Popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Agencije, ul. Branilaca Sarajeva 15 ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat za
pripravnika će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja su u roku od 15 dana od objave javnog konkursa
u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenje u organima državne službe u Kantonu Sarajevo
ul. Hamdije Čemerlića br. 2
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za prijem pripravnika u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, broj
konkursa 07-30-8-880/22”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvršilaca: 3

Datum isteka: 15.08.2022

Datum objave: 02.08.2022

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.