fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Agencija za agrarna plaćanja; Republička uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Agencija za agrarna plaćanja; Republička uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

– 1  Agencija za agrarna plaćanja

1.1.  Viši stručni saradnik za obradu zahtjeva
u oblasti biljne proizvodnje                                                                    1 izvršilac

2      Republička uprava za inspekcijske poslove

2.1.  Viši stručni saradnik za savjetovanje mikroprivrednih subjekata,
Odjeljenje za savjetovanje mikroprivrednih subjekata, Uprava             2 izvršioca

3      Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

3.1.  Viši stručni saradnik za politiku integrisanja,
analitiku i izvještavanje                                                                          1 izvršilac

3.2.  Viši stručni saradnik za vođenje evidencije i izvještavanje             1 izvršilac

4      Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

 

4.1.  Viši stručni saradnik za strateško planiranje,
Sektor za pravne, kadrovske i računovodstvene poslove,
drugostepeni postupak, razvoj, informisanje i analitiku                     1 izvršilac

4.2.  Viši stručni saradnik za praćenje migracionih procesa,
Sektor za poslove migracije i poslove readmisije                                1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Obrađuje zahtjeve za odobravanje podsticaja u oblasti biljne proizvodnje, stara se o kompletiranju zahtjeva i priloga, priprema obračune za donošenje rješenja po zahtjevima za odobravanje podsticaja, vodi evidencije i priprema izvještaje o obrađenim zahtjevima, priprema predmete za terensku kontrolu, učestvuje u pripremi konkursa i javnih poziva za direktna plaćanja u oblasti biljne proizvodnje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obavlja poslove savjetovanja mikroprivrednih subjekata koji su registrovani kraće od godinu dana ili u slučaju donošenja novog propisa koji mikroprivredni subjekat primjenjuje u svom poslovanju, a nadzor nad primjenom tog propisa vrše inspektori Inspektorata, sa nadležnim inspektorima Inspektorata učestvuje u službenim savjetodavnim posjetama mikroprivrednim subjektima kao oblik preventivnog djelovanja, pružanjem stručne i savjetodavne podrške subjektu nadzora na licu mjesta koji može biti predmet inspekcijskog nadzora, a sve u cilju sprečavanja nastanka nezakonitosti i štetnih posljedica, po potrebi pruža neposrednu tehničku pomoć inspektorima prilikom vršenja inspekcijskog nadzora (pečaćenje, uzimanje, označavanje, čuvanje i dostavljanje uzoraka laboratorijama i sl.), obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Prati sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, ostvaruje koordinaciju republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje u skladu sa republičkim propisima, koordinira djelovanje predstavnika Republike Srpske u zajedničkim tijelima EU i BiH koji se uspostavljaju na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te prati njihov rad, vrši međuresornu pripremu republičkih organa uprave i institucija Republike Srpske i koordinaciju učešća predstavnika Republike Srpske u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, priprema i revidira redovne strateške dokumente i akcione planove vezane za ispunjavanje obaveza Republike Srpske u procesu evropskih integracija, ostvaruje i koordinira saradnju sa drugim tijelima u BiH, te institucijama, organima i tijelima EU, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja BiH Evropskoj uniji, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.2.

Vodi registar dijaspore o fizičkim i pravnim licima u inostranstvu, vodi baze podataka relevantne za jačanje saradnje sa dijasporom, vrši analizu i izrađuje izvještaje na bazi evidencija koje se vode u Odjeljenju, vrši analizu medija u okviru tema koje se tiču dijaspore, vrši redovno ažuriranje internet stranice dijaspore, učestvuje u organizaciji okruglih stolova i skupova u okviru saradnje sa dijasporom, učestvjue u izradi biltena i informatora za potrebe dijaspore, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.

Pripema izvještaje i informacije koje se odnose na strateško planiranje, učestvuje u pripremi planova, informacija, izvještaja, analiza, elaborata i drugih materijala iz djelokruga rada Sekretarijata, stara se o blagovremenoj i urednoj dostavi podataka, prikuplja, sistematizuje i vrši obradu podataka, sarađuje sa Biroom Vlade za odnose sa javnošću, priprema odgovore na pitanja medija, saopštenja za štampu i brifinge, organizuje konferenciju za štampu direktora i druge aktivnosti u vezi sa medijskim pokrićem djelatnosti Sekretarijata, učestvuje u izradi strategija, analiza, informacija i izvještaja iz nadležnosti Sekretarijata, učestvuje u odabiru informacija za izradu analitičkih izvještaja, publikacija, biltena, studija i ostalih internih i eksternih dokumenata od zbnačaja za funkcionisanje Sekretarijata, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.

Obavlja poslove koji se odnose na definisanje, prikupljanje, objedinjavanje i analizu podataka i pokazatelja u cilju praćenja prosesa migracija na prostoru Republike Srpske, redovno prati migracioni profil Republike Srpske, učestvuje u pripremi i izradi propisa, programa i drugih akata iz oblasti migracija, ostvaruje saradnju sa institucijama Republike Srpske u čijoj su nadležnosti poslovi u oblasti migracija (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo uprave i lokalne samopurave, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo finansija, Republička uprava civilne zaštite, Crveni krst Republike Srpske, Savez opština i gradova Republike Srpske), ostvaruje saradnju i koordinaciju s organizacijma iz regiona koje se bave poslovima migracija (Komeserijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije), ostvaruje saradnju s međunarodnim organizacijama nadležnim za oblast migracija (UN agencije, Međunarodna organizacija za migracije – IOM, Evropska migraciona mreža) i prati recentne megracione tokove na svjetskom nivou, učestvuje u izradi projekata i publikacija za podsticanje opšteg napretka i podizanja svijesti u cilju poboljšanja zaštite ljudskih prava iz oblasti migracija, ostvaruje saradnju sa UN agencijom UNDP u cilju praćenja Održivih razvojnih ciljeva, testira i učestvuje u prilagođavanju postojećeg načina rada primjenom GIS tehnologije, prikupljene i objedinjene podatke o migracijama predstavlja u GIS-u (geografskom informacionom sistemu), prikuplja i objedinjuje podatke koji se odnose na rad Sektora na mjesečnom nivou, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravlno obavljanje poslova. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet smjer: ratarstvo, biljna proizvodnja-zaštita bilja ili agrarna ekonomija i ruralni razvoj; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VSS – 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani inženjer poljoprivrede – svih smjerova, diplomirani inženjer građevinarstva – svih smjerova, diplomirani inženjer arhitektire, diplomirani inženjer šumarstva, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani inženjer za proizvodnju i menadžment, diplomirani inženjer tehnologije – svih smjerova, diplomirani ekolog, diplomirani komunikolg, doktor medicine, magistar farmacije, doktor veterine ili diplomirani veterinar; jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.1.

VII stepen stručne spreme; fakultet političkih nauka, pravni, ekonomski ili filozofski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru; aktivno znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.2.

VII stepen stručne spreme; fakultet političkoh nauka, poljoprivredni fakultet, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 4.1.

VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskog smjera, filozofski fakultet, pravni fakultet, fakultet pravnih nauka, filološki fakultet ili fakultet političkih nauka; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 4.2.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet pravnih nauka, prirodno-matematički fakultet, fakultet bezbjednosnih nauka, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet, ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o aktivnom znanje/znanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1. i 3.2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • dokaza o aktivnom znanju/znanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 3.1. i 3.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.                

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvršilaca: 7

Datum isteka: 25.06.2022

Datum objave: 13.06.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.