fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo privrede i preduzetništva; Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički pedagoški zavod

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo privrede i preduzetništva; Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički pedagoški zavod

– 1   Ministarstvo privrede i preduzetništva

1.1.   Viši stručni saradnik za preduzetničku infrastrukturu,
projekte i saradnju                                                                             1 izvršilac

 

   2    Republička uprava za inspekcijske poslove

2.1.   Šumarski inspektor, Sektor šumarske inspekcije,
Odjeljenje Istočno Sarajevo                                                             1 izvršilac

   3    Republički pedagoški zavod

3.1.   Inspektor – prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu,
Područna kancelarija Prijedor                                                        1 izvršilac

3.2.   Viši stručni saradnik za predškolsko i
osnovno vaspitanje i obrazovanje                                                     1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Pruža podršku uspostaljanju i izgradnji preduzetničke i poslovne infrastrukture u Republici (poslovnih zona, inkubatora, tehnoloških parkova, inovacionih centara, klastera i drugo); planiranje i sprovođenje procedura u vezi sa podsticajnim sredstvima za razvoj i promociju MSP; učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata pretpristupnih programa i fondova EU i drugih izvora; pruža podršku izgradnji i jačanju institucionalne infrastrukture za razvoj i promociju MSP i preduzetništva u Republici Srpskoj; pruža administrativnu podršku rada Savjeta za razvoj MSP i preduzetništva Republike Srpske,; usko sarađuje sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i lokalnim razvojnim agencijama i sa ostalim relevantnim institucijama iz ove oblasti; koordinira saradnju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa institucijama podrške u ovoj oblasti i drugim institucijama; učestvuje u pripremi i organizaciji edukativnih i promotivnih manifestacija iz ove oblasti; vodi bazu podataka programa i projekata u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

U oblasti šumarstva vrši pregled šumskih radova, objekta i naprava, kao i svih mjesta gdje se vrši sječa, smještaj, prerađuju i izvoze iz šume i stavljaju u promet šumski proizvodi, uređaja, planova gazdovanja, projekata za izvođenje, pregled poslovnih knjiga i ostalih dokumenata ako je to potrebno; nadzor nad sprovođenjem šumsko-privrednih osnova, godišnjih kontrola primjene propisa i mjera koje se odnose na šume; kontrolu primjene i sprovođenja standarda iz oblasti šumarstva; pregled doznake stabala za sječu, pregled vozila kojim se prevoze šumski sortimenti; vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na zdravstveno stanje šuma i preduzima mjere za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina; nadzor nad sprovođenjem propisa proizvodnje i prometa šumskog sjemena i sadnog materijala; nadzor nad sprovođenjem mjera osiguranja zaštite šuma od požara; nadzor nad sprovođenjem drugih mjera za zaštitu šuma određenih zakonom – uspostavljanje i održavanje šumskog reda, neposrednog čuvanja šuma i dr; kontrolu da li se na postrojenjima na kojima se vrši primarna prerada drveta vrši prerada žigosanog drveta i snabdjevenog otpremnim iskazom. U oblasti lovstva vrši kontrolu propisanih uslova koje korisnik lovišta mora da ispunjava za gazdovanje lovištem; kontrolu primjene lovnog osnova, godišnjeg plana gazdovanja ili privremenog godišnjeg plana gazdovanja; kontrolu poslovnih knjiga i pravilnika, te ostale dokumentacije kada je to potrebno radi uvida u korišćenje sredstava; kontrolu primjene propisa i mjera koje se odnose na divljač i lovište (lovljenja divljači, dozvola za lovljenje divljači, lovnih karti, propratnica i trofejnih listova za ulovljenu divljač, objekata u lovištu i radova koji se izvode u lovištu, korišćenja i evidentiranja sredstava korišćenja lovišta); prati propise iz nadležnosti šumarske inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Organizuje poslove vezano za razvoj i razvija nastavne planove i programe; učestvuje u izradi programa za učenike sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama; izrađuje stručna uputstva za primjenu nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši praćenje i neposredan uvid u primjenu i realizaciju nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši stručno pedagoški uvid u rad nastavnika; pruža savjetodavno instruktivnu pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škola; učestvuje u poslovima vezanim za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada škole; učestvuje u poslovima razvoja kataloga i standrada znanja za osnovnu školu; učestvuje u izradi ispitnog materijala i stručnih uputstava za provjeru postignuća učenika i u poslovima spoljašnih provjera učeničkih pistignuća; obavlja analitičko istraživačke poslove u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; obavlja poslove na unapređenju kvaliteta osnovnog vaspitanja i obrazovanja; predlaže školi i nastavniku preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka i mjere za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada; učestvuje u izradi pedagoških normativa i standrada nastavnih sredstava i opreme; sprovodi aktivnosti na unapređenju školovanja učenika s posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama; organizuje smotre i takmičenja učenika; daje stručna mišljenja za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture; obavlja poslove vezane za profesionalni razvoj i strčno usavršavanje nastavnika; učestvuje u pripremi stručne periodike za potrebe nastavnika; učestvuje u pripremi i realizuje projekte vezane za nivo osnovnog vaspitanja i obrazovanja; učestvuje u razvoju modela pedagoške dokumentacije i evidencie za osnovnu školu; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.2.

Prikuplja i obrađuje podatke od škola; objedinjava bazu podataka; priprema organizaciju sprovođenja takmičenja u osnovnim školama; pruža tehničku podršku tokom onlajn obuka i video konferencija; obrađuje materijal za eksterne provjere postignuća; umnožava elektronski audio-vizuelni nastavni materijal; vrši evaluaciju međunarodnih projekata u obrazovanju; uređuje biblioteku Zavoda; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja,

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; mašinski ili ekonomski fakultet ili fakultet za menadžment – ekonomski smjer ili filozofski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani inženjer šumarstva; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet – smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet – smjer za razredni nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.2.

VII stepen stručne spreme; filozofski, filološki, pedagoški, prirodno-matematički fakultet ili fakultet za fizičko vaspitanje; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.;

d) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1. (šumarski insšpektor) obavezni su donijeti vozačku dozbolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.
 • vozačke dozvole „B” kategroje za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.                

                  

    

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 06.07.2022

Datum objave: 21.06.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.