fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo privrede i preduzetništva

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo privrede i preduzetništva

 

  – 1      Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

1.1.        Načelnik Odjeljenja za razvoj, analitiku, informisanje i opšte poslove u Sekretarijatu ministarstva                                                                                       1 izvršilac

 

2  Ministarstvo porodice, omladine i sporta

2.1.  Viši stručni saradnik za saradnju sa sportskim organizacijama                  2 izvršioca

2.2.        Viši stručni saradnik za sportsku rekreaciju                                                     1 izvršilac

3     Ministarstvo privrede i preduzetništva

3.1.        Viši stručni saradnik za preduzetničku infrastrukturu, projekte i saradnju                                                                                                          1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Rukovodi radom Odjeljenja, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Odjeljenja, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža im stručnu pomoć u obavljanju poslova, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, sarađuje sa organima republičke uprave, nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda građana s ciljem pomoći pri kreiranju i izradi programa, studija, elaborata i strategija vezanih za utvrđivanje i ostvarivanje prava kategorija korisnika iz resorne nadležnosti Ministarstva, na osnovu saradnje sa nadležnim institucijama prati i utvrđuje praktično sprovođenje zakona iz resorne nadležnosti Minstarstva s ciljem predlaganja za unapređenje normativne regulative iz resorne nadležnosti Ministarstva, prati realizaciju programa rada Vlade i strateških dokumenata Vlade koji se odnose na djelokrug rada Minstarstva, učestvuje u izradi strategija iz resorne nadležnosti Ministarstva, stara se o zakonitom, blagovremenom i pravilnom obavljanju poslova protokola i kancelarijskog poslovanja, obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Ministarstva i ministar. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obavlja upravne poslove i učestvuje u izradi svih vrsta propisa i akata iz djelokruga rada; radi analize, izvještaje i druge informacije iz svog djelokruga rada; predlaže programe i mjere za unapređenje organizovanja sportskih organizacija; obezbjeđuje njihovo uključivanje u međunarodnu saradnju; koordinira rad sportskih organizacija na sprovođenju utvrđene strategije za razvoj sporta, radi na unapređenju stručnog rada sa sportskim organizacijama, sportskim društvima i sportskim savezima, organizacija za obavljanje sportskih djelatnosti, sportskih objekata, vrhunskih i perspektivnih sportista, samostalnih profesionalnih sportista, sportskih stručnjaka i sportskih rezultata; prati i pručava stanje u oblasti sporta; radi analize, izvještaje i druge informacije iz svog djelokruga rada; predlaže i priprema pravilnike, odluke, rješenja i druge akte iz djelokruga rada; tehnički obrađuje statističke i slične podatke prema metodološkim i drugim uputstvima pomoćnika ministra, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik ministra. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za sport.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, viši stručni saradnik trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Radi na koncipiranju politike u oblasti sportske rekreacije; prati i proučava stanje u oblasti sporta i sportske rekreacije; radi analize, izvještaje i druge informacije iz svog djelokruga rada; obavlja poslove koji se odnose na povezivanje sporta i sportske rekreacije. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik ministra. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za sport.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, viši stručni saradnik  trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Pruža podršku uspostavljanju i izgradnji preduzetničke i poslovne infrastrukture u Republici (poslovnih zona, inkubatora, tehnoloških parkova, inovacionih centara, klastera i drugo), planiranje i sprovođenje procedura u vezi sa podsticajnim sredstvima za razvoj i promociju MSP; učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata pretpristupnih programa i fondova EU i drugih izvora; pruža podršku izgradnji i jačanju institucionalne infrastrukture za razvoj i promociju MSP i preduzetništva u Republici Srpskoj; pruža administrativnu podršku radu Savjeta za razvoj MSP i preduzetništva Republike Srpske; usko sarađuje sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i lokalnim razvojnim agencijama i sa ostalim relevantnim institucijama iz ove oblasti; koordinira saradnju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa institucijama podrške u ovoj oblasti i drugim institucijama; učestvuje u pripremi i organizaciji edukativnih i promotivnih manifestacija iz ove oblasti, vodi bazu podataka programa i projekata u oboj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije, viši stručni saradnik prvog zvanja.

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka ili pravni fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave;

 

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme, pravni, ekonomski, filozofski fakultet ili fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računarima;

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

VII stepen stručne spreme, pravni, ekonomski, filozofski fakultet ili fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računarima;

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

VII stepen stručne spreme, mašinski ili ekonomski fakultet ili fakultet za menadžment – ekonomski smjer ili filozofski fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru;

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i

Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave

ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa

Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.;

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

 

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–          diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i

Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

–          uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–          uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–          uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–          uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

–          dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.;

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.                

                  

    

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 

Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 10.11.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.