fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Republički hidrometeorološki zavod

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Republički hidrometeorološki zavod

– 1  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

1.1.    Viši stručni saradnik za ekološke dozvole                                           1 izvršilac

1.2.    Viši stručni saradnik za zaštićena područja i prirodne resurse      1 izvršilac

    2   Republički hidrometeorološki zavod

 

2.1.  Viši stručni saradnik za agrometeorologiju                                           1 izvršilac

2.2.    Viši stručni saradnik za softversko konfigurisanje i
instalisanje seizmološke opreme                                                             1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Primjenjuje odredbe Zakona o zaštiti životne sredine i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, kao i drugih zakona koji se odnose na zaštitu elemenata životne sredine; vodi upravni postupak izdavanja ekoloških dozvola; osigurava i sprovodi učešće javnosti u postupku izdavanja ekološke dozvole; priprema i dostavlja podatke za vođenje i ažuriranje internet stranice; učestvuje u međunarodnoj saradnji i sarađuje sa resornim odjeljenjima i jedinicama lokalne samouprave u postupku izdavanja ekološke dozvole; učestvuje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i upravljanja životnom sredinom i vrši sve aktivnosti na transpoziciji i primjeni međunarodnih izvora prava koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine; obavlja aktivnosti na pripremi i realizaciji projekata u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; učestvuje u pripremi mišljenja za primjenu zakona i drugih akata koja se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine; prati stanje i usklađuje standarde u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; učestvuje u izradi strateških dokumenata, studija, izvještaja i akcionih planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine; učestvuje u izradi mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni; učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja; te obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Primjenjuje odredbe Zakona o zaštiti prirode i Zakona o nacionalnim parkovima i podzakonskih akata donesenih u skladu sa ovim zakonima; učestuje u postupku proglašavanja zaštićenih područja; učestvuje u pripremi propisa  iz oblasti zaštite prirode i vrši sve aktivnosti na transpoziciji i primjeni međunarodnih izvora koji se odnose na zaštitu prirode; učestvuje u izradi strategije za zaštitu prirode; učestvuje u izradi izvještaja o stanju prirode; prati stanje upravljanja i aktivnosti u zaštićenim područjima; učestvuje u pripremi akata za zaštićena područja; prati realizaciju planova upravljanja zaštićenim područjima; vrši analizu izvještaja upravljača zaštićenih područja; sarađuje sa upravljačima i javnim ustanovama na zaštiti i ravoju nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja; prati aktivnosti upravljanja i korišćenja zaštićenih područja; daje preporuke za unapređenje rada i korišćenja zaštićenih područja; učestvuje u planiranju i organizaciji zaštite prirode; vodi postupke u vezi sa nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima; prati sprovođenje opštih mjera za zaštitu  prirode; vodi postupak prekograničnog kretanja zaštićenih divljih vrsta; učestvuje u praćenju aktivnosti na području ekološke mreže; sprovodi ocjenu prihvatljivosti projekata, planova i aktivnosti koje imaju uticaja na ekološki značajna područja i utvrđuje kompezacijske mjere radi ublažavanja štetnih posljedica na prirodu; učestvuuje u pripremi mišljenja za primjenu zakona i drugih akata iz oblasti zaštite prirode; učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja; te obavlja i druge polove koje odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Vrši poslove koji se odnose na kontrolu, unos, obradu, analizu, proučavanje i prezentovanje fenoloških podataka; učestvuje u izradi agrometeoroloških analiza, informacija, prognoza, elaborata, godišnjaka, biltena, projekata i drugih studija; praćenje  i razvoj opasnih vremenskih pojava za poljoprivredne kulture, šumarstvo, stočarstvo i preduzimanje mjera za blagovremeno obavještavanje korisnika; vrši mjerenja iz oblasti agrometeorologije kao i mikroklimatska osmatranja za potrebe poljoprivrede; učestvuje u programima i aktivnostima SMO; radi i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Instališe i konfiguriše operativne sisteme i softvere, pakete za akviziciju, analizu i automatsku obradu seizmoloških podataka na serverima, seizmološkim i akcelerometrijskim stanicama; instališe i kontroliše rad seizmoloških stanica, akcelerometara, sistema za akviziciju i obradu; održava komunikacione sisteme za prenos podataka u operativnom stanju i prikuplja podatke; radi na unapređenju sizmološke instrumentalne tehnike i prateće elektronske opreme; analizira seizmograme i akcelerograme i locira zemljotrese; izrađuje izvještaje, kreira i distribuiše osnovne informacije o zemljotresu za javnost; prikuplja i utvrđuje podatke o kategoriji i zastupljenosti pojedinih oštećenja na objektima na terenu sa evidentiranjem efekata na ljudima, tlu i promjena u prirodi u cilju utvrđivanja stepena seizmičkog intenziteta sa izradom izvještaja; radi i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, prirodno-matematički fakultet-smjer hemija ili biologija; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; šumarski fakultet, prirodno-matematički fakultet-smjer ekologija ili drugi fakultet smjer ekologija; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; znanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme – poljoprivredni fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

VII stepen stručne spreme – prirodno-matematički fakultet – smjer fizika ili informatika, elektrotehnički fakultet ili fakultet informacionih tehnologija; najanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; znanje engleskog jezika.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i  Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave;  ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaza o poznavanju/znanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2. i 2.2.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaza o poznavanju/znanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., i 2.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.  

                                               

VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 26.01.2023

Datum objave: 12.01.2023

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.