fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove; Republička direkcija za obnovu i izgradnju

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove; Republička direkcija za obnovu i izgradnju

 

 1   Republička uprava za inspekcijske poslove

 

1.1.   Inspektor za drumski saobraćaj, Sektor saobraćajne inspekcije,
Odjeljenje Doboj                                                                                           1 izvršilac

 

    2   Republička direkcija za obnovu i izgradnju

2.1.   Viši stručni saradnik za pravne i imovinsko-pravne poslove            1 izvršilac

2.2.   Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za
elektro radove – slaba struja                                                                     1 izvršilac

2.3.   Viši stručni saradnik za geodetske poslove                                           1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

U primjeni propisa u oblasti drumskog saobraćaja vrši kontrolu ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje određene vrste prevoza; prevoza opasnih materija; za rad autobuskih stanica; kontrolu ispunjavanja tehničko-eksploatacionih uslova i svojstava predviđenih za motorna i priključna vozila; kontrolu vršenja redovnih, preventivnih i licencnih tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila; kontrolu vršenja kontrole tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila; kontrolu urednog održavanja reda vožnje; kontrolu izvršavanja zadataka i poslova staničnog osoblja i posade vozila; kontrolu prevoza lica i stvari u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju; kontrolu javnog prevoza lica i stvari; kontrolu prevoza lica i stvari za vlastite potrebe; kontrolu stanica tehničkog pregleda; kontrolu autobuskih stanica i terminala gradskog i prigradskog saobraćaja, kontrolu motornih i priključnih vozila, kontrolu javnog voznog osoblja, u primjenmi propisa u oblasti javnih puteva vrši kontrolu stanja javnih puteva, kontrolu primjene tehničkih i drugih propisa u pogledu izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva; kontrolu poslova izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva; kontrolu ispunjenosti propisanih uslova za lica koja vrše poslove projektovanja, tehničke kontrole, rukovođenja radovima i vršenja stručnog nadzora na javnim putevima; prati propise iz oblasti drumskog saobraćaja i javnih puteva i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Viši stručni saradnik za pravne i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na pripremu ugovora, rješenja i drugih akata iz djelokruga rada Odsjeka i nadležnosti Direkcije; priprema dokumente kojima se utvrđuje pravo trajnog i privremenog zakupa nepokretnosti; obavlja poslove u vezi sa otkupom stanova; obavlja stručne poslove za Stambenu komisiju, a po potrebi učestvuje u radu iste Komisije; samostalno i u saradnji sa stručnim saradnikom za geodetske poslove i upravljanje nepokretnostima obavlja neophodne poslove evidencije i knjiženja u javne knjige nepokretnosti koje su bile vlasništvo prijašnjeg Ministarstva odbrane Republike Srpske; priprema prijedloge odluka i učestvuje u realizaciji odluka kojim se prenose određena stvarna prava na nepokretnostima kojima upravlja i raspolaže Direkcija; priprema izjašnjenja u sudskim i upravnim postupcima; ažurno vodi tabelu sporova za Direkciju; samostalno i sistematski radi upravno nadzorne poslove i normativne poslove; obavlja stručne poslove iz oblasti radnih odnosa; obavlja stručne poslove iz oblasti javnih nabavki Direkcije; u saradnji sa višim saradnikom za strateško planiranje, a u skladu sa odgovarajućim popisima učestvuje u izradi strateškog i drugih planova; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i sve druge upravno pravne poslove iz djelokruga rada Odsjeka i nadležnosti Direkcije, za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; a za svoj rad, zakonitio i blagovremeno obavljanje poslova i racionalno korišćenje sredstava rada prilikom ostavrivanja ciljeva odgovoran je neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Viši stručni saradnik za poslove građenja i nadzora za elektro radove – slaba struja obavlja složene stručne poslove u toku realizacije programa obnove i izgradnje građevinskih objekata i objekata infrastrukture; vrši stručni nadzor na izgradnji objekata i objekta infrastrukture po programu izgradnje i po ugovorima – slaba struja; daje stručno mišljenje na tehničku dokumentaciju i njenu primjenu – slaba struja; vrši kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta elektro radova – slaba struja i primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta radova; kontrolu gradnje materijala, opreme i instalacija u sladu sa projektnom dokumentacijom, tehničkim propisima i certifikatima; daje uputstva izvođačima radova; učestvuje u radu komisija o javnim nabavkama za odabir najpovoljnije ponude iz nadležnosti Odjeljenja; obavlja i druge poslove vezane za realizaciju projekata i programa za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; vrši snimanje elektro dijela objekata – slaba struja; samostalno i sistematski radi poslove stručnog nadzora i učestvuje u izradi propisa i akata Direkcije, te složenih analitičkih materijala koji zahtijevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; po potrebi radi pripreme i programiranja za ugovaranje iz oblasti elektrotehnike; formira i prati statističku i informatičku osnovu za operativno korišćenje relevantnih informacija, pokazatelja u realizaciji programa obnove i izgradnje građevinskih objekata i objekata infrastrukture; odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada Direkcije za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; a za svoj rad, zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i racionalno korišćenje sredstava rada prilikom ostavrivanja ciljeva odgovoran je neposrednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.3.

Viši stručni saradnik za geodetske poslove obavlja složene stručno tehničke poslove iz oblasti inženjerske geodezijje; vrši kontrolu granica eksproprisane parcele; kontrolu iskolčavanja objekata; kontrolu nultog stanja terena; kontrolu karakterističnih profila; kontrolu izvedenih profila po projektu; sva geodetska praćenja prilikom izvođenja objakata; vrši izradu elaborata izvedenog stanja objekta; samostalno i sistematski radi poslove stručnog nadzora i učestvuje u izradi propisa i akata Direkcije, te složenih analitičkih materijala koji zahtijevaju samostalnost u radu i šire poznavanje problematike iz jedne ili više povezanih oblasti; po potrebi obavlja složene stručno tehničke poslove koji se odnose na upravljanje nepokretnostima iz nadležnosti Direkcije; obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada Direkcije za koje dobije nalog od neposrednog rukovodioca; za svoj rad, zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i racionalno korišćenje sredstava rada prilikom ostvarivanja ciljeva odgovoran je nepsorednom rukovodiocu.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani inženjer saobraćaja ili diplomirani inženjer građevinarstva; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označena pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova – pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispi za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru (MS Office).

Za radno mjesto označena pod brijem: 2.2.

VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova – elektrotehnički fakultet; posjedovanje licence za izvođenje dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike i nadzor; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispi za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD ili ArchiCAD).

Za radno mjesto označena pod brijem: 2.3.

VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova – diplomirani inženjer geodezije, arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet; posjedovanje geodetske licence prvog reda; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispi za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCAD ili ArchiCAD).

 V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) licence za izvođenje dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike i nadzor za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.;

d) geodetske licence prvog reda za radno mjesto označeno pod brojem: 2.3.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem 1.1. (inspektor za drumski saobraćaj) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti:
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.;
 • licence za izvođenje dijela elektro faze – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike i nadzor za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.;
 • geodetske licence prvog reda za radno mjesto označeno pod brojem: 2.3.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 4

Datum isteka: 23.09.2022

Datum objave: 08.09.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.