fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički hidrometeorološki zavod; Ministarstvo saobraćaja i veza

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički hidrometeorološki zavod; Ministarstvo saobraćaja i veza

 1  Republička uprava za inspekcijske poslove

 1.1.  Ekološki inspektor, Sektor urbanističko-građevinske
i ekološke inspekcije, Odjeljenje Bijeljina                             1 izvršilac

 

    2  Republički hidrometeorološki zavod

2.1.  Zamjenik direktora                                                                       1 izvršilac

    3  Ministarstvo saobraćaja i veza

3.1.  Viši stručni saradnik za poslove drumskog saobraćaja         1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

U oblasti zaštite životne sredine vrši kontrolu podnošenja zahtjeva za izradu plana aktivnosti za postepeno smanjenje emisije, odnosno zagađenja; kontrolu u postupku utvrđivanja rokova za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekoloških dozvola; kontrolu vršenja provjera ili praćenja emisije zagađujućih materija iz prostorija u vazduh i uspostavljanja i monitoringa vazduha; kontrolu zamjene tehnologija i korišćenih supstanci prema državnom programu i planu za postepeno isključivanje iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač; kontrolu primjene mjera naloženih ekološkom dozvolom i dozvolom za upravljanje otpadom; kontrolu ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine; kontrolu ostalih aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informavije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Učestvuje u izradi programa rada i operativnog plana Zavoda i njihovom sprovođenju; učestvuje u ostvarivanju koordinacije u radu između organizacionih jedinica Zavoda; učestvuje u saradnji Zavoda sa ostalim institucijama i pojedincima; učestvuje u pripremi i donošenju zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti Zavoda; radi i druge poslove po nalogu direktora, zamjenjuje direktora u svim pravima u slučaju njegove odsutnosti. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Priprema ivještaje, informacije, analize i druge materijale iz oblasti drumskog saobraćaja; priprema i predlaže stručna mišljenja, objašnjenja i stručna uputstva za primjenu propisa; obrazuje baze podataka iz oblasti drumskog saobraćaja; ažurira i analizira podatke; prati propise; učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti drumskog saobraćaja kao i strategija, programa i planova za drumski saobraćaj; priprema rješenja u upravnom postupku; izdaje legitimacije za vozača motornog vozila; izdaje kartice za digitalne tahografe; priprema i predlaže odgovore na poslanička pitanja i obavlja druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra i načelniku Odjeljenja

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.

 

II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani ekolog, diplomirani inženjer zaštite životne sredine, diplomirani biolog, diplomirani hemičar, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer poljoprivrede ili diplomirani inženjer šumarstva; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označena pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; prirodno-matematički fakultet – smjer meteorologija ili fizika, fizički fakultet – odsjek meteorologija, građevinski fakultet, tehnološki, ekonomski, pravni fakultet ili poljoprivredni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispi za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 3.1.

VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova; fakultet tehničkih nauka – smjer drumski saobraćaj, saobraćajni fakultet – smjer drumski saobraćaj, pravni fakultet ili fakultet pravnih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru. 

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1. (ekološki inspektor) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom. 

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti:
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

               

                                                                                                               

   VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta
Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 3

Datum isteka: 29.09.2022

Datum objave: 16.09.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.