fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije; Republički pedagoški zavod

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije; Republički pedagoški zavod

 

– 1    Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

1.1.    Viši stručni saradnik za zaštitu ljudskih prava,
Sektor za održivi povratak i ljudska prava                                  1 izvršilac

     2   Republički pedagoški zavod

2.1.    Inspektor-prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu,
Područna kancelarija Doboj                                                             1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Obavlja upravne i druge stručne poslove iz djelokruga rada Sektora u vezi sa ostvarivanjem zaštite ljudskih prava; prima i obrađuje zahtjeve, molbe, žalbe i predstavke institucija, udruženja građana, grupa i pojedinaca u cilju zaštite ljudskih prava; prati i utvrđuje stanja u oblasti ljudskih prava na prostoru Republike Srpske i proučava posljedice utvrđenog stanja u cilju unapređenja normativne djelatnosti Sekretarijata iz oblasti ljudskih prava; ostvaruje saradnju i vrši koordinaciju aktivnosti Sekretarijata sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, međunarodnim institucijama i udruženjima građana koji se bave zaštitom ljudskih prava; učestvuje u izradi razvojne strategije, strategije komunikacije, strategije za implementaciju Aneksa 7. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegivini i drugih strateških dokumenata iz djelokruga rada Sekretarijata iz oblasti ljudskuh prava; izrađuje projekte, programe, elaborate, studije i druge stručne materijale koji doprinose unapređenju položaja ugroženih grupa; prati međunarodne programe i projekte vezane za promociju, unapređenje i ostvarivanje prava ugroženih grupa, te priprema projektne prijedloge; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Organizuje poslove vezane za razvoj i razvija nastavne planove i programe; učestvuje u izradi programa za učenike sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama; izrađuje stručna uputstva za primjenu nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši praćenje i neposredni uvid u primjenu i realizacijiu nastavnog plana i programa i proširenih programa; vrši stručno-pedagoški uvid u rad nastavnika; pruža savjetodavnu instruktivnu pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škole; učestvuje u poslovima vezanim za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada škole; učestvuje u poslovima razvoja kataloga i standrarda znanja za osnovnu školu; učestvuje u izradi ispitnog materijala i stručnih uputstava za provjeru postignuća učenika i u poslovima spoljašnih provjera učeničkih postignuća; obavlja analitičko-istraživačke poslove u oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja; obavlja poslove na unapređenju kvaliteta osnovnog vaspitanja i obrazovanja; predlaže školi i nastavniku preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka; mjere za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada; učestvuje u izradi pedagoških normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme; sprovodi aktivnosti na unapređenju školovanja učenika s posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama; organizuje smotre i takmičenja učenika; daje stručna mišljenja za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture; obavlja poslove vezane za profesionalni razvoj i stručno usavršavanje nastavnika; učestvuje u pripremi stručne periodike za potrebe nastavnika; učestvuje u pripremi i realizuje projekte vezane za nivo osnovnog vaspitanja i obrazovanja; učestvuje u razvoju modela pedagoške dokumentacije i evidencije za osnovnu školu; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, fakultet pravnih nauka, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka, ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet – smjer pedagogije ili pedagogije i psihologije ili učiteljski fakultet – smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske,

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.   

                                                                                                                                                VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 2

Datum isteka: 08.12.2022

Datum objave: 23.11.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.