fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republički zavod za statistiku; Republički sekretarijat za zakonodavstvo; Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite; Republički zavod za standardizaciju i metrologiju; Ministarstvo privrede i preduzetništva

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republički zavod za statistiku; Republički sekretarijat za zakonodavstvo; Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite; Republički zavod za standardizaciju i metrologiju; Ministarstvo privrede i preduzetništva

 

  – 1      Republički zavod za statistiku

1.1.         Viši stručni saradnik za strateško planiranje                            1 izvršilac

1.2.         Viši stručni saradnik za popise i projekcije stanovništva        1 izvršilac

1.3.         Viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja                          1 izvršilac

1.4.         Viši stručni saradnik za statistiku tržišta rada                       1 izvršilac

1.5.         Viši stručni saradnik za statistiku životnog standarda             1 izvršilac

   2          Republički sekretarijat za zakonodavstvo

2.1.  Viši stručni saradnik za normativnopravne poslove,
Sektor za privredu i finansije                                                         1 izvršilac


3           Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

3.1.  Sekretar Ministarstva                                                                       1 izvršilac

  4         Republički zavod za standardizaciju i metrologiju

4.1.  Viši stručni saradnik – metrolog za masu, silu,
pritisak i srodne veličine                                                                1 izvršilac

  5         Ministarstvo privrede i preduzetništva

5.1.  Viši stručni saradnik za normativnopravne poslove
iz oblasti privrednog razvoja                                                            1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Priprema strateške, programske i planske dokumente iz oblasti statistike, kao i izvještaje o izvršenju ovih dokumenata i radu Zavoda; prati usklađenost strateških i drugih dokumenata sa regulativama Savjeta EU po pitanju statistike, Statističkim kompendijumom i Kodeksom prakse evropske statistike; prati pozitivne  zakonske i podzakonske propise iz oblasti strateškog planiranja i vodi računa o njihovoj primjeni u Zavodu; priprema materijale za nadležne institucije i sjednice Vlade koji se odnosi na  usvajanje strateških dokumenata; sarađuje sa organizacionim jedinicama Zavoda i sa predstavnicima drugih institucija radi razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse, te dobijanja potrebnih stručnih mišljenja s ciljem obezbjeđenja kvalitetnih podloga za obavljanje poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Realizuje stručne, studijsko analitičke i metodološke poslove iz oblasti popisa i projekcija stanovništva i demografskih statistika; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija; vrši pripremu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije, prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore koji se odnose na oblast popisa i projekcija stanovništva i demografskih statistika; priprema i sprovodi organizaciona i metodološka rješenja za sprovođenje popisa stanovništva i metodološke instrumente za obradu popisne građe; vodi i ažurira registar stanovništva; učestvuje u razvoju i izboru uzoraka za anketna istraživanja iz svog djelokruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti popisa i projekcija stanovništva i demografskih statistika; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka s ciljem obezbjeđenja kvalitetnih podloga za potrebe popisa  i projekcija stanovništva i demografskih statistika; sarađuje sa organizacionim jedinicama Zavoda, a po potrebi sa predstavnicima statističkih i drugih relevantnih institucija s ciljem razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse iz djelokriga radnog mjesta; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Realizuje stručne, studijsko analitičke i metodološke poslove iz oblasti statistike obrazovanja; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija; vrši primjenu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije; prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore koji se odnose na oblast statistike obrazovanja; priprema i sprovodi organizaciona i metodološka rješenja za sprovođenje popisa i višegodišnjih aktivnosti, kao i metodološke instrumente za obradu popisne građe; vodi i ažurira registar iz svog djelokruga; učestvuje u razvoju i izboru uzoraka za anketna istraživanja iz svog djelokruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti statistike obrazovanja; sarađuje sa adminstrativnim izvorima podataka s ciljem obezbjeđenja kvalitetnih podloga za potrebe statistike obrazovanja; sarađuje sa organizacionim jedinicama Zavoda, a po potrebi sa predstavnicima statističkih i drugih relevantnih institucija s ciljem razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse iz djelokruga radnog mjesta; obavlja i druge psolove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.

Realizuje stručne, studijsko analitičke i metodološke poslove iz oblasti statistike tržišta rada; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija; vrši primjenu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije; prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore i obračunava kompleksne statističke pokazatelje koji se odnose na oblast statistike tržišta rada;  izračunava i druge indikatore iz oblasti rada, a koji služe kao osnova za utvrđivanje tekuće politike u domenu zapošljavanja, priprema i sprovodi organizaciona i metodološka rješenja za sprovođenje popisa i metodološke instrumente za obradu popisne i anketne građe; vodi i ažurira registar iz svog djelokruga; učestvuje u razvoju i izboru uzoraka iz svog djelokruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti statistike tržišta rada; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka s ciljem obezbjeđenja kvalitetnih podloga za potrebe statistike tržišta rada; sarađuje sa organizacionim jedinicama Zavoda, a po potrebi sa predstavnicima statističkih i drugih relevantnih institucija s ciljem razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse iz djelokruga radnog mjesta; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.

Realizuje stručne, studijko analitičke i metodološke poslove iz oblasti ankete o potrošnji domaćinstava i životnog standarda; priprema metodološku osnovu; primjenjuje i radi na unapređenju postojećih metodologija, standarda i klasifikacija; vrši pripremu za obradu, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; organizuje i realizuje izradu metodologije, prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka iz statistika koje sprovodi; izrađuje statističke indikatore iz oblasti životnog standrada; vodi i ažurira registar iz svog djelokruga; učestvuje u razvoju i izboru uzoraka iz svog djelkruga; uvodi nove i redizajnira postojeće statističke aktivnosti iz oblasti ankete o potrošnji domaćinstava i životnog standarda; sarađuje sa administrativnim izvorima podataka s ciljem obezbjeđenja kvalitetnih podloga za potrebe statistike životnog standarda; sarađuje sa organizacionim jedinicama Zavoda, a po potrebi sa predstavnicima statističkih i drugih relevantnih institucija s ciljem razmjene informacija, iskustava i najbolje prakse iz djelokruga radnog mjesta; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Obavlja normativnopravne poslove iz oblasti privrede i finansija; sarađuje sa obrađivačem podzakonskih propisa i daje stručno mišljenje o njihovoj usaglašenosti sa zakonima i Pravilima; prati stanje koje se odnosi na usaglašenost podzakonskih propisa sa zakonima i o tome obaviještava pomoćnika direktora; u saradnji sa lektorom vrši pravnu korekturu i redigovanje teksta podzakonskih propisa koji se dostavljaju na objavljivanje u Službeni glasnik Republike Srpske; te obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Rukovodi i neposredno upravlja Sekretarijatom, odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa Sekretarijata; koordinira rad resora; objedinjuje planove i programe resora i predlaže mjere i program rada Ministarstva; prati njegovo izvršenje i obavještava ministra o tome; ostvaruje saradnju Ministarstva sa drugim organima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima; stara se o izvršavanju programa rada Ministarstva; odgovoran je za postupanje sa ličnim podacima u sakladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Pravilnikom Ministarstva; usklađuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica Sekretarijata; predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; stara se o izvršenju poslova u okviru za finansijsko upravljanje i kontrolu u pogledu ispunjavanja postavljenih zadataka iz oblasti rada Ministarstva; racionalno i plansko korišćenje resursa; usklađenosti sa politikama, procedurama i zakonima; obavlja i druge poslove koje mu odredu ministar. Za svoj rad odgovara ministru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 4.1.

Učestvuje u pripremi propisa i drugih dokumenata; priprema najsloženije razvojne projekte, planove, analize i izvještaje; vodi brigu o kompletiranju datoteke metroloških propisa iz svoje nadležnosti; priprema podatke za izradu planova, analiza i izvještaja; projektuje metrološke laboratorije Zavoda; rukovodi mjerenjima i provodi najsloženija mjerenja i ispitivanja, odnosno etaloniranja i verifikacije iz svoje nadležnosti; priprema dokumenta o mjerenjima i ispitivanjima; učestvuje u radu stručnih tijela i timova Zavoda u oblasti metrologije; sprovodi edukaciju u oblasti metrologije; brine se o stanju i ispravnosti opreme za koju je zadužen; obavlja i druge poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 5.1.

Obavlja normativnopravne poslove iz oblasti privrednog razvoja; učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata u oblasti privrednog razvoja; učestvuje u usaglašavanju zakona i podzakonskih akata sa pravnom tekovinom Evropske unije iz oblasti privrednog razvoja; učestvuje u izradi mišljenja, prijedloga i obavještenja u pogledu primjene propisa iz oblasti privrednog razvoja; učestvuje u aktivnostima procjene uticaja propisa iz oblasti privrednog razvoja prije i poslije njihovog donošenja; priprema mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa čiji su obrađivači drugi organi uprave; učestvuje u pripremi prijedloga odluka, zaključaka, izvještaja i informacija i drugih dokumenata i akata iz oblasti privrednog razvoja radi upućivanja Vladi na razmatranje i usvajanje; učestvuje u pripremi sadržaja rješenja, uvjerenja, ugovora, sporazuma i protokola iz oblasti privrednog razvoja; učestvuje i priprema prijedloge akata u rješavanju upravnih stvari iz oblasti privrednog razvoja; priprema odgovore na tužbe i prijedloge tužbi u sudskim sporovima iz oblasti privrednog razvoja; učestvuje u davanju mišljenja o međunarodnim i drugim ugovorima iz oblasti privrednog razvoja; obavlja i ostale pravne poslove od značaja za razvoj i unapređenje oblasti privrednog razvoja; obavlja i druge normativnopravne, upravne i stručne poslove iz djelokruga rada Odjeljenja po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.1.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; pravni ili drugi fakultet pravnog smjera, fakultet za bezbjednost i zaštitu, ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.2.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; prirodno matematički fakultet – odsjek geografija ili odsjek geografija smjer demografija, nastavni ili opšti, ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.3.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; prirodno matematički, filozofski, ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.4.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 1.5.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; prirodno matematički, filozofski, ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 2.1.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 3.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 4.1.

VSS – mašinski fakultet ili prirodno matematički fakultet – odsjek fizike; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog svjetskog jezika; poznavanje sistema metrologije; sposobnost rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brijem: 5.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

d) dokaza o poznavanju jednog svjetskog/stranog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 4.1. i 5.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • dokaza o poznavanju jednog svjetskog/stranog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 4.1. i 5.1.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

                                                                                                                                               VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvršilaca: 9

Datum isteka: 23.09.2022

Datum objave: 12.09.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.