fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa; Republička uprava za inspekcijske poslove; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

– 1  Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa

1.1.  Viši stručni saradnik za kulturno-istorijsko nasljeđe – arheolog     1 izvršilac

1.2.  Viši stručni saradnik za kulturno-istorijsko
nasljeđe – istoričar umjetnosti                                                                1 izvršilac

1.3.  Viši stručni saradnik konzervator – arhitekta                                     1 izvršilac

   2   Republička uprava za inspekcijske poslove

 2.1.  Vodni inspektor, Sektor vodne inspekcije,
Odjeljenje Bijeljina                                                                                   1 izvršilac

2.2.   Inspektor za prosvjetu i sport,
Sektor inspekcije za prosvjetu i sport, Odjeljenje Bijeljina                1 izvršilac

   3    Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije

 3.1.  Viši stručni saradnik za kadrovske poslove                                         1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Obavlja poslove arheologa u istraživanju, valorizovanju i dokumentovanju dobara; priprema nacrte odobrenja iz oblasti arheologije koja izdaje Zavod; izrađuje projekte arheoloških istraživanja i iskopavanja, te vrši poslove arheološkog nadzora; izrađuje informacije, analize i elaborate; učestvuje u izradi odobrenja koja donosi Zavod; priprema dokumentaciju za registar; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

Obavlja poslove istoričara umjetnosti u istraživanju, valorizovanju i dokumentovanju dobara; izrađuje stručne informacije, analize i elaborate; učestvuje u izradi odobrenja koja donosi Zavod; priprema dokumentaciju za registar; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

Obavlja najsloženije poslove arhitekte pri utvrđivanju i sprovođenju mjera zaštite; učestvuje u izradi odobrenja koja donosi Zavod; obavlja poslove odgovornog projektanta prilikom izrade projekata za konzervatorsko-restauratorske radove; obavlja poslove konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova na zaštićenom dobru; izrađuje tehničku dokumentaciju i učestvuje u izradi prostornoplanske dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

U oblasti voda vrši kontrolu nad zaštitom od štetnih dejstava voda; kontrolu nad zaštitom voda od zagađivanja; pregled svih vodoprivrednih radova, objekata i postrojenja koji mogu prouzrokovati kvalitativne i kvantitativne promjene u prirodnom i vještački uslovljenom režimu voda i uticati na bilans voda; kontrolu vodoprivrednih dozvola, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih smjernica, potvrda, druge dokumentacije koja se odnosi na odbranu od poplava, vodnih knjiga katastra voda, zagađivača voda, bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata, poslovnih knjiga i ostalih dokumenata; kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata radi utvrđivanja da li je njihovo iskorišćavanje u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama; kontrolu funkcionisanja uređaja na objektima koji su od značaja za sigurnost objekata i postrojenja; kontrolu režima, bilansa i kvaliteta voda u prirodnim i vještačkim vodotocima, jezerima i podzemnim vodama; kontrolu funkcionalnosti, ispravnosti i efikasnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda; kontrolu poštovanja propisanog vodnog režima u pogledu obezbjeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata; kontrolu održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta; kontrolu upravljanja, održavanja, projektovanja, planiranja, istraživanja i nadgledanja u vodoprivredi; kontrolu snabdijevanja vodom; kontrolu zaštite od erozije i uređenje bujica; kontrolu ubiranja sredstava vodnog doprinosa i finansiranja vodoprivrednih objekata; obavlja i druge poslova nadzora u oblasti voda kada je to određeno posebnim propisom; vrši nadzor nad radom opštinskog, odnosno gradskog organa vodoprivredne inspekcije; prati propise iz nadležnosti vodne inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

U oblasti vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja vrši kontrolu ostvarivanja vaspitanja i obrazovanja djece u ustanovama za predškolsko vaspitanje; kontrolu ispunjenosti uslova za rad vaspitno-obrazovnih i obrazovnih ustanova; kontrolu upisa učenika i studenata u vaspitno-obrazovnu i obrazovnu ustanovu; kontrolu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog, obrazovno-naučnog i obrazovno-umjetničkog rada u istim ustanovama; kontrolu primjene propisanih vaspitno-obrazovnih i obrazovnih programa, nastavnih planova i programa i studijskih programa; kontrolu upotrebe odobrenih udžbenika i drugih nastavnih sredstava; kontrolu napredovanja i usavršavanja vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i izbor u akademska i naučna zvanja; kontrolu ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača, direktora, nastavnika i saradnika, rektora, dekana i studenata; kontrolu rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja obrazovnim ustanovama; kontrolu vođenja propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama; kontrolu primjene vaspitno-disciplinskih mjera prema učenicima i disciplinskih mjera prema studentima; kontrolu naplate naknada, školarina i drugih troškova koje plaćaju djeca, učenici i studenti. Vrši kontrolu vođenja svih evidencija zaštite kulturnih dobara; kontrolu korišćenja, razmjene i izlaganja kulturnih dobara; korišćenja naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe; kontrolu napredovanja i usavršavanja lica – radnika u okviru djelatnosti zaštite kulturnih dobara radnika zaposlenih na poslovima čuvanja; kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada arhiva sa statusom ustanove; kontrolu vođenja dokumentacije i evidencije o dokumentarnoj građi, evidentiranja u registre; kontrolu rada stručnih organa, organa upravljanja i rukovođenja; kontrolu napredovanja i usavršavanja lica – radnika; kontrolu uslova i načina primopredaje, razmjene javne arhivske građe, filmske, arhivske građe i audiovizuelnih djela; kontrolu uslova i načina obavljanja muzejske djelatnosti, evidencije o prikupljanju, obradi, čuvanju, stručnoj obradi, izlaganju i publikovanju muzejske građe, osnivanja, organizacije i načina rada muzejskih ustanova; kontrolu napredovanja i usavršavanja muzejskih radnika, kontrolu drugih propisa i opštih akata u muzejskoj djelatnosti; kontrolu uslova i načina obavljanja bibliotečke djelatnosti, evidencije o prikupljanju, obradi, čuvanju, stručnoj obradi, rashodovanju i davanju na korišćenje bibliotečke građe, osnivanja, organizacije i načina rada biblioteka; kontrolu napredovanja i usavršavanja radnika – lica zaposlenih na obavljanju bibliotečkih poslova; kontrolu osnivanja i rada pozorišta, pozorišnih grupa i drugih pravnih lica koja se bave pozorišnom djelatnošću, statusa i djelovanja pozorišnih umjetnika; kontrolu uslova izdavanja i štampanja publikacija, naznačene podatke na publikaciji, dostavljanje obaveznih primjeraka Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske; kontrolu obavljanja, organizovanja, proizvodnje, iznajmljivanja, prometa, javnog prikazivanja, zaštite i čuvanja kinematografskog djela, kinematografskog materijala i kinematografske građe, određivanje kategorija podobnosti, posjedovanje ugovora sa vlasnikom autorskih ili licenciranih prava; kontrolu načina rada prilikom organizovanja i posredovanja u javnom izvođenju estradnih programa, oglašavanje estradnog programa i sadržaj koji obavezno sadrži, prijave estradnih umjetnika i javnog izvođenja estradnih programa u udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, način sticanja i akta za lica koja imaju status samostalnog umjetnika i drugih propisa i opštih akata u estradnoj djelatnosti. Vrši kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i rad sportskih organizacija, te obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima; kontrolu upisa u sudski i sportski registar, osnivanje i rad granskih sportskih saveza; kontrolu rada lica koje obavljaju stručni rad u sportskim i drugim organizacijama; kontrolu učeničkih i studentskih sportskih takmičenja; kontrolu zaštite prava i obaveza sportista; kontrolu održavanja sportskih objekata; kontrolu načina organizovanja sportskih priredbi; kontrolu vođenja propisane evidencije i dokumentacije; kontrolu donošenja propisanih opštih akta; kontrolu izbora i rada organa sportskih organizacija; kontrolu obavljanja vrste djelatnosti, privredne ili druge djelatnost; kontrolu obezbjeđenja zdravstvene zaštite sportista; kontrolu održavanja sportskih objekata; kontrolu načina korišćenja novčanih i drugih sredstava sportskih organizacija; obavlja i druge poslove koji se odnose na kontrolu primjene zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, obrazovanja odraslih i ostalog obrazovanja, kulture i sporta, prati iste propise, te predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

Vrši stručnu obradu svih vrsta predmeta i akata iz radno-pravne oblasti koja se odnosi na ostvarivanje prava zaposlenih; izradu prijedloga i rješenja kojima direktor odlučuje o radno-pravnom statusu zaposlenih; izradu uvjerenja o radno-pravnom statusu zaposlenih; obavlja poslove na izradi prijedloga rješenja o prijemu, raspoređivanju, premještaju i prestanku radnog odnosa zaposlenih; priprema rješenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu, godišnjim odmorima; priprema postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika; vodi matične knjige zaposlenih i druge evidencije o zaposlenim; formira, čuva i ažurira personalni dosije za svakog državnog službenika i namještenika u Sekretarijatu; priprema, obrađuje i podnosi dokumentaciju prijava i odjava državnih službenika i namještenika nadležnim organima; prikuplja, obrađuje i ažurno unosi sve podatke o zaposlenim u Sekretarijatu u Centralni registar kadrova; učestvuje u izradi kadrovskog plana Sekretarijata; priprema podatke o kadrovima za izradu analiza, izvještaja i informacija i na zahtjev ih dostavlja nadležnim organima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet – odsjek arheologija; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VII stepen stručne spreme; filozofski fakultet – odsjek istorija umjetnosti; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

VII stepen stručne spreme; arhitektonsko-građevinski fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani hemičar, diplomirani biolog, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani ekolog, diplomirani inženjer zaštite okoline, diplomirani inženjer hemijskih procesa, diplomirani inženjer geologije, diplomirani inženjer poljoprivrede svih stručnih zvanja i usmjerenja; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

VSS – najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system); diplomirani pravnik, profesor sociologije, profesor filozofije, profesor jezika i književnosti, profesor geografije, profesor psihologije, profesor pedagogije, diplomirani pedagog, profesor istorije, profesor matematike, profesor fizike, profesor informatike, profesor hemije, profesor biologije, odnosno profesor dvopredmetne grupe predmeta od kojih je bar jedan naveden u ovom stavu, profesor razredne nastave, diplomirani bibliotekar, diplomirani arhivist, profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani komunikolog ili diplomirani ekonomista; tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili fakultet pravnih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave; ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 2.1. i 2.2. (vodni inspektor, inspektor za prosvjetu i sport) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • vozačke dozvole „B” kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 2.1. i 2.2.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”. 

 

                                               

VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

Izvor: Agencija za državnu urpavu Republike Srpske

Broj izvršilaca: 6

Datum isteka: 04.02.2023

Datum objave: 23.01.2023

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.