fbpx

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Ovaj oglas je istekao

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Radna mjesta za koje je raspisan oglas:
1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju
1/02 Vaspitač – stručni savjetnik
1/03 Stručni saradnik za obuku osuđenika
1/04 Načelnik Službe zdravstvene zaštite
1/05 Ljekar opšte prakse

Dokumenti

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva pravde BiH – Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju

1/02 Vaspitač – stručni savjetnik

1/03 Stručni saradnik za obuku osuđenika

1/04 Načelnik Službe zdravstvene zaštite

1/05 Ljekar opšte prakse

SLUŽBA ODGOJA/TRETMANA

1/01 Psiholog u prijemnom odjeljenju

Opis poslova i radnih zadataka: Sačinjava psihološke nalaze za osuđena lica u prijemnom odjeljenju; vrši primjenu baterija psiholoških mjernih instrumenata (testova i intervjua) radi dobijanja podataka neophodnih za dijagnostiku eksploraciju ličnosti osuđenih lica; vodi terapijske intervjue sa osuđenim licima (iz prevaspitnih grupa) koja imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji na uvjete života u Zavodu i licima kojima je izrečena mjera usamljenja ili disciplinska sankcija samice; aktivno učestvuje u radu stručnog tima prilikom sačinjavanja prijedloga tretmana; učestvuje u radu tima za liječenje alkoholičara i narkomana; sarađuje sa vaspitačima i socijalnim radnikom radi dobijanja povratnih informacija i eventualne promjene tretmana; u stalnoj je pripravnosti za hitne intervencije van radnog vremena; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Posebni uslovi: Završen fakultet i stečena diploma – diplomirani psiholog – najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII 1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci u poslovima rada u struci; certifikat u osposobljenosti u radu sa HIV osobama; certifikat o osposobljenosti u radu na inkluziji; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,70 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/02 Vaspitač – stručni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: Planira, programira i organizira rad u svom vaspitnom kolektivu ili grupi uz obavljanje individualnog, grupnog i kolektivnog oblika rada; analizira, proučava i realizira program tretmana i postupanja koje odredi stručni tim; vrši objektivizaciju ličnosti i vaspitnu kontrolu u vaspitnim kolektivima ili grupama lica lišenih slobode; unosi podatke u dosije; vrši pregled pošte; sarađuje i kontaktira sa porodicama; vrši prikupljanje podataka o licima lišenih slobode na radnom mjestu, na odjeljenju, kulturno-prosvjetnom radu i školi; daje predloge za pogodnosti; obavlja sve vrste intervjua sa osuđenim licima u svom kolektivu prema penološkoj praksi (prvi, korektivni, posebni i završni intervju); razmatra molbe za pomoć u odjeći, obući ili novcu; sarađuje sa socijalnim radnikom radi pružanja pomoći licima lišenim slobode u rješavanju njihovih socijalnih problema; priprema mišljenja u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, obrade za prijedloge za prekid kazne; daje mišljenja i prijedloge za postupke premještaja osuđenih lica u druge ustanove ili u odjeljenje sa posebnim režimom; organizuje i stara se o upoznavanju osuđenih lica sa ZIKS-om i drugim propisima iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija; u svojstvu instruktora prati rad i ponašanje zatvorenika u toku izdržavanja kazne zatvora, prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora, obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Službe.

Posebni uslovi: Završen fakultet psihologije, sociologije smjer socijalni rad i socijalna politika ili pedagogije – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS – VII 1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik- stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,70 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

SLUŽBA ZA POSLOVE OSPOSOBLJAVANJA I RADNOG ANGAŽMANA

1/03 Stručni saradnik za obuku osuđenika

Opis poslova i radnih zadataka: organizuje, rukovodi i kontroliše rad i neposredno je zadužen i odgovoran za objedinjavanje poslova u radionici, sagledavanje i raspored poslova i praćenje ostvarivanja poslova po fazama rada; organizuje rad i vodi brigu o kontroli i evidenciji rada osuđenih lica, izrađuje mjesečne izvještaje o zaduženju i razduženju u radu radionice, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi načelnik Službe.

Posebni uslovi: Završen ekonomski fakultet, mašinski fakultet, elektrotehnički fakultet – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen;  najmanje jedna (1) godine radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme;            položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 999,70 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

1/04 Načelnik Službe zdravstvene zaštite

Opis poslova i radnih zadataka: Stara se o redovnom i pravovremenom obavljanju poslova zdravstvene zaštite za osuđena i pritvorena lica; vrši rukovođenje i organizaciju rada Zdravstvene službe; vodi organizaciju opšte medicine; vrši sistematske preglede lica lišenih slobode i prijavljenih za ljekarski pregled; predlaže upućivanje osuđenih lica na liječenje van zatvora; odobrava i kontroliše trebovanje i upotrebu lijekova, sanitetskog materijala i prehrambenih artikala za bodybuilding; sastavlja i daje mišljenje i podatke o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osuđenih lica; u dogovoru sa upravnikom Zavoda ostvaruje saradnju sa medicinskim ustanovama u vezi angažiranja ljekara specijalista; vrši nadzor higijenskog stanja – zdravstvenog stanja prostorija u kojima žive, rade i borave lica lišena slobode i nadzor nad ambulantom, stacionarnim prostorijama, kuhinjom, skladištem hrane; stara se o upućivanju na sanitarne preglede lica koja rade sa životnim namirnicama; vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja i vođenje potrebne evidencije; obavlja i druge poslove koje mu povjeri upravnik Zavoda.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, zvanje doktora medicine – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII 1 stepen stručne spreme;  najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima urgentne medicine; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,90 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/05 Ljekar opšte prakse

Opis poslova i radnih zadataka: Ljekar opšte prakse pruža potrebnu primarnu zdravstvenu zaštitu zatvorenika i pritvorenika, koja se odnosi na vršenje ljekarskih pregleda, sudjelovanje u radu stručnih timova, propisivanje terapije za liječenje, upućivanje na specijalističke preglede; vrši preglede i kontrolu hrane i uvjeta smještaja zatvorenika i pritvorenika; predlaže mjere resocijalizacije; odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, zvanje doktora medicine – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme;  najmanje pet godina radnog iskustva nakon stiecanja visoke stručne spreme u struci; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik- stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,70 KM.

Broj izvršilaca: dva (2).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Napomene za kandidate:

–       Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

–        Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidate sa liste uspješnih obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

–        U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;

–       položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana (za pozicije 1/01 i 1/02, ovo nije eliminatoran faktor, iz razloga što lica koja prođu konkursnu proceduru imaju rok u kojem su dužni da polože stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana);

–       certifikata o osposobljenosti u radu sa HIV osobama (samo za poziciju 1/01);

–       certifikata o osposobljenosti u radu na inkluziji (samo za poziciju 1/01);

–       dokaza o položenom stručnom ispitu iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti (samo za pozicije 1/04 i 1/05);

–       dokaz o traženom nivou znanja na računaru;

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 01.07.2022. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

 „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH“ 

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://www.adu.vladars.net/

Broj izvršilaca: 5

Datum isteka: 01.07.2022

Datum objave: 23.06.2022

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.