fbpx

Javni oglas za prijem  pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo  Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. i člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), Odluke o potrebi prijema jednog pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo  Bosne i Hercegovine broj: 02.1-34-4-MA-1024-1/22 od 16.09.2022. godine i člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Imstituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine objavljuje

Javni oglas za prijem  pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo  Bosne i Hercegovine

1/01 Pripravnik sa završenim Elektrotehničkim fakultetom, odsjek računarstvo i informatika (visoka stručna sprema VII stepena), odnosno završen prvi ciklus dodiplomskog studija Elektrotehničkog fakulteta, odsjek računarstvo i informatika, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac 

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Mjesto rada: Sarajevo

I Uslovi za prijem

1. Opšti uslovi:

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvačen odredbom člana  IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

2. Posebni uslovi:

Kandidat mora ispunjavati slijedeće posebne uslove:

– 1/01  završen Elektrotehnički fakultet, odsjek računarstvo i informatika, visoka stručna sprema VII stepena a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu završen prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;

– da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1)  godine dana ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

II Trajanje radnog odnosa

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

III Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni  uz prijavu sa kratkom biografijom svojeručno potpisanom, adresom i kontakt telefonom, dostavi sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ili originalu:

1. fakultetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena kopija);

2.  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

3. izjavu ovjerenu kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta da nije obuhvačen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, (ne stariju od 3 mjeseca);

4. dokaz da nema ostvaren radni staž  od jedne (1) godine i vise  nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr…., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom/uvjerenjem Fonda/Zavoda PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnod suda  (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

IV Procedura izbora

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine provodi Komisija za prijem pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 27.09.2022. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

ul. Branilaca Sarajeva broj 25

71000 Sarajevo

sa naznakom: „Javni oglas za prijem  pripravnika – NE OTVARAJ“.

Neblagovremene, neuredne i nepotopune prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koja nije ovjerena  i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 27.09.2022

Datum objave: 20.09.2022

Lokacija: Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.