fbpx

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

– 1  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

 

1.1.  Pomoćnik ministra za građevinarstvo                               1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Rukovodi Resorom za građevinarstvo; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Resora; stara se o blagovremenom, zakonitom i pravilnom obavljanju poslova; raspoređuje poslove i radne zadatke unutar Resora i odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa; rukovodi poslovima izrade pravnih i tehničkih propisa i strateških dokumenata iz nadležnosti ovog Resora; koordiniše sprovođenje domaćih strategija i politika evropskih integracija u oblasti građevinarstva i drugih resornih nadležnosti; organizuje i prati plansko uvođenje elektronskih postupaka i sistema infrastrukture i servisa u poslovne procese iz nadležnosti ovog Resora; daje objašnjenja, stručna uputstva i instrukcije za rad i pružanje stručne pomoći; učestvuje u izradi budžeta Ministarstva; koordiniše i organizuje saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva; koordiniše rad upravnih organizacija iz nadležnosti Resora, a koje se nalaze u sastavu Ministarstva ili su pod njegovom nadležnošću; koordiniše saradnju sa strukovnim udruženjima i međunarodnim organizacijama; učestvuje u provođenju međunarodnih obaveza, konvencija, protokola, ugovora, sporazuma; odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa u Resoru, te obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova; građevinski fakultet, arhitektonsko-građevinski fakultet, smjer građevinarstvo ili drugi fakultet smjer građevinarstvo; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju)

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske,

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

  • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu;
  • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
  • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
  • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
  • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.   

 

 

                                                                                                                                                VD DIREKTOR 

 Aleksandar Radeta

 Izvor: Agencija za državnu upravu RS

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2022

Datum objave: 17.11.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.