fbpx

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

U skladu sa članom 91. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) i Odlukom Senata Univerziteta broj 01-S-232-XXXVII/22 od 15.07.2022. godine, Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj
1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo…………1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj
Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetika………….1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment…………..1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada……………..1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke……………..1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Regionalna geografija…………………1 izvršilac

3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke…………………..1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke…………………..1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije………………….1 izvršilac

9. maja br. 6, 73 300 Foča

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Otorinolaringologija……………………1 izvršilac

Studentska br.1 , 73 300 Foča

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.
Posebni uslovi radnog mjesta
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,
– dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),
– dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),
– kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,
– ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i
– ovjerenu izjavu da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 2/22).

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 10

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 27.07.2022

Lokacija: Istočno Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.