fbpx

Konkurs za prijem pripravnika sa VSS JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Konkurs za prijem pripravnika sa VSS JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Opis radnog mjesta
JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Na osnovu člana 113. i 139. stav 3. tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20 ), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ), Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19, a u vezi sa članom 46. stav 3) tačka 15) Statuta JU Centar “Zaštiti me“ Banja Luka, broj 3018/20 od 15.12.2020. godine, direktor JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka r a s p i s u j e

K O N K U R S
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom- u radni odnos na određeno vrijeme u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

I Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom, a koja se vode na evidenciji nezaposlenih po “Programu podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022. godini kako slijedi:

1. Socijalni radnik, sa punim radnim vremenom, lice bez radnog iskustva-pripravnik- 1 izvršilac
2. Pravnik, sa punim radnim vremenom, lice bez radnog iskustva-pripravnik- 1 izvršilac
3. Ekonomista, sa punim radnim vremenom, lice bez radnog iskustva-pripravnik- 1 izvršilac
4. Defektolog, sa punim radnim vremenom, lice bez radnog iskustva-pripravnik- 1 izvršilac
5. Profesor razredne nastave, sa punim radnim vremenom, lica bez radnog iskustva-pripravnici- 3 izvršioca

Posebni uslovi radnog mjesta
II Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18, 91/21- odluka US i 119/21), ispunjavaju i uslove propisane članom 104. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/18 i 26/19).
Kriterijumi za bodovanje kandidata:
1. prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2. vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
3. rezultati ostvareni na testu i
4. rezultati ostvareni na intervjuu.

III Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika , potrebno je da ispunjavaju slljedeće opšte uslove uslove:
1. da su stariji od 18 godina,
2. da su državljani RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 mjeseci.

IV Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove i to:
Uz potpisanu prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom ) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( Sl.glasnik
RS.br. 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20 ) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnosi načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19):
1. Prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Kopija lične karte,
5. Kopija diplome( ili uvjerenje):
 za radno mjesto pod rednim brojem 1- foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent- filozofski fakultet-fakultet političkih nauka- diplomirani socijalni radnik (VSS),
 za radno mjesto pod rednim brojem 2- foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent- pravni fakultet- diplomirani pravnik (VSS),
 za radno mjesto pod rednim brojem 3- foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti finansija i računovodstva ili ekvivalent – ekonomski fakultet- diplomirani ekonomista (VSS),
 za radno mjesto pod rednim brojem 4- foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent- falultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju- defektološki fakultet, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani defektolog – oligofrenolog ( VSS ); profesor specijalne edukacije i rehabilitacije ( VSS ); diplomirani edukator i rehabilitator ( VSS ); specijalni edukator i rehabilitator ( VSS ),
 za radno mjesto pod rednim brojem 5- foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent-filozofski fakultet, u kojoj je navedeno stručno zvanje profesor razredne nastave ( VSS ),
6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u dipllomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7. Uvjerenje o neosuđivanju ne starije od tri mjeseca,
8. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo iabrani kandidati koji prije zasnivanja radnog odnosa,
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji,
10. Ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnovali radni odnos u struci.
Sva dokumenta se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:
– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci,
– Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

V Za vrijeme stručnog osposobljavanja, izabrani kandidat je dužan izvršiti uplatu odgovarajućih doprinsa na račun škole, najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec prema sljedećim stopama : 10,20% za zdravstveno osiguranje, 18,50% za penzijsko – invalidsko osiguranje, 1,70% za dječiju zaštitu i 0,60% za nezaposlenost, obračunato na osnovici od 600,00KM neto plate (u skladu sa Zakonom o doprinosima Republike Srpske).

VI Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove Konkursa obaviće se dana 16.08.2022. godine sa početkom u 10,00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

VII Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, ne starije od šest (6) mjeseci i kopije dokumenata neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 7

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Banja Luka

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.