fbpx

Konkurs za prijem radnika u radni odnos JU OŠ “SVETI SAVA” ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. a u skladu sa članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor Osnovne škole «Sveti Sava» Istočno Novo Sarajevo, raspisuje

Konkurs za prijem radnika u radni odnos JU OŠ “SVETI SAVA” ISTOČNO NOVO SARAJEVO

1. Nastavnik razredne nastave – 4 izvršioca na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva,
3. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac – pripravnik na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
4. Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
5. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa funkcije,
6. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac – 18 časova na neodređeno vrijeme,
7. Nastavnik biologije – 1 izvršilac – 2 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
8. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2023. god
9. Nastavnik informatike – 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa funkcije,
10. Nastavnik fizike – 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2023. god,
11. Nastavnik matematike – 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka nastavnika sa neplaćenog odsustva,
12. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2023. god
13. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
14. Nastavnik istorije – 1 izvršilac – 4 časa na određrno vrijeme, do 31.08.2023. godine,
15. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

Za gore navedena radna mjesta, osim za radno mjesto pod brojem 3., potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (osim pripravnika),
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju
stručnog ispita u školi,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (osim pripravnika),
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 18. avgusta 2022. godine u 09:00 časova a intervju u petak , 19. avgusta 2022. godine 09:00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 15

Datum isteka: 11.08.2022

Datum objave: 03.08.2022

Lokacija: Istočno Novo Sarajevo

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.