fbpx

Nastavnik biologije Ljubinje

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Ljubinje

Nastavnik biologije Ljubinje

Opis radnog mjesta
JU Osnovna škola „Sveti Sava “
Ljubinje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta za školsku 2022/2023 godinu

1. Nastavnik biologije -1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.08.2023. godine – 2 časa

Posebni uslovi radnog mjesta
Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 , 66/18, 91/21 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22)
Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan, 3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 4. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992 . godine moraju biti nostrifikovane), 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o pologanju stručnog ispita u školi,
8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen: – na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom
-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
– Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela iz člana 115.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 30.11.2022. godine u prostorijama škole, i to:
4. testiranje u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova.
-Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
U slučaju da se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.
Prijave slati poštom na adresu :
Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23 88 380 Ljubinje
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 24.11.2022

Datum objave: 16.11.2022

Lokacija: Ljubinje

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.